Edictes i Decrets

Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9894 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de la modificació de la plantilla de personal 2023
Exercici: 2023 Bop: 222-0 Edicte: 9785 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Informació pública de la modificació de l'escut de l'Ajuntament de Cadaqués
Exercici: 2023 Bop: 219-0 Edicte: 9703 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació Inicial del pressupost municipal de l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9544 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Informació pública del projecte de millora i reparació de paviments de diversos vials de Cadaqués
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9444 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial del Projecte d'obres de renovació d'un tram de col·lector del carrer de s'Estrop de la xarxa d'aigües residuals de Cadaqués
Exercici: 2023 Bop: 212-0 Edicte: 9225 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases del procés selectiu, en règim de funcionari/ària interi/na, d'un lloc de treball de tècnic juridic d'administracio especial al 50%
Exercici: 2023 Bop: 212-0 Edicte: 9224 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases del procés selectiu per a la provisio d'un lloc de treball de funcionari interí, tècnic de recaptació
Exercici: 2023 Bop: 212-0 Edicte: 9223 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases del procés selectiu en règim de funcionari interi d'una plaça d'oficial de 2ª d'obres
Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 9149 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació deifinitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 11/2023. Exp. X2023003453
Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 9148 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2023. Expedient X2023003452
Exercici: 2023 Bop: 208-0 Edicte: 8979 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Nomenament d'alcalde accidental del 30.10.2023 fins el 07.11.2023
Exercici: 2023 Bop: 207-0 Edicte: 8905 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2023
Exercici: 2023 Bop: 204-0 Edicte: 8881 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2024 - Exp. X2023003841
Exercici: 2023 Bop: 198-0 Edicte: 8423 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Suspensió potestativa de l'atorgament de les llicències i el règim de comunicació prèvia per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques
Exercici: 2023 Bop: 193-0 Edicte: 8407 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 193-0 Edicte: 8347 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva del projecte modificat de millora de la deixalleria municipal i annex d'equipaments
Exercici: 2023 Bop: 192-0 Edicte: 8379 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial de les modificacions de crèdit núm. 10/2023 expedient X2023003452 i núm. 11/2023 expedient X2023003453
Exercici: 2023 Bop: 192-0 Edicte: 8378 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial de baixa d'operacions comptables d'exercicis tancats. Expedient núm. X2023003480
Exercici: 2023 Bop: 190-0 Edicte: 8199 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Nomenament de funcionari interí, arquitecte superior
Exercici: 2023 Bop: 170-0 Edicte: 7565 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de la modificació de la Plantilla de personal
Exercici: 2023 Bop: 165-0 Edicte: 7435 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost anualitat 2023. Exp. núm. X2023002695
Exercici: 2023 Bop: 165-0 Edicte: 7434 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 09/2023. Exp. Núm. X2023002868
Exercici: 2023 Bop: 165-0 Edicte: 7433 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 08/2023. Exp. núm. X2023002768
Exercici: 2023 Bop: 165-0 Edicte: 7432 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 07/2023. Exp. núm. X2023002690
Exercici: 2023 Bop: 161-0 Edicte: 7306 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació dels preus públics corresponents a les activitats associades a la XII Trobada de la Pedra Seca que es realitzarà al municipi de Cadaqués