Edictes i Decrets

Exercici: 2023 Bop: 53-0 Edicte: 2007 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aclariment de l'acord del Ple de data 10 d'agost de 2022 de suspensió potestativa de llicències urbanístiques, d'activitats i altres títols administratius habilitants d'Habitatges d'Ús Turístic (HUT's) - Expedient núm. X2022002760
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11630 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu d'estabilització de les places d'arquitecte i arquitecte tècnic
Exercici: 2022 Bop: 227-0 Edicte: 10233 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Informació pública de l'Avantprojecte de consolidació d'una edificació existent en ruïna, al mas de Sa Sala
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10535 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases que regeixen la convocatòria del procés selectiu per ocupar temporalment una vacant d'administratiu adscrit a l'àrea de Turisme
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10566 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del Mercat Municipal de venda no sedentària de Cadaqués
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10580 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Esmena d'error material de l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10593 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial deI Pla de Millora Urbana de la Unitat d'Actuació núm. 34 A Doctor Bartomeus de Cadaqués - X2021000581
Exercici: 2022 Bop: 232-0 Edicte: 10808 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici exercici 2023 - Exp. núm. X2022003521
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11657 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021 - Expedient núm. X2022000351
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11627 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu d'estabilització de personal laboral
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11628 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu d'estabilització de les places de la llar d'infants i del conserge de l'escola
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11629 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu d'estabilització de places de Policia Local
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11775 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 53-0 Edicte: 1986 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió de vuit places d'agent interí de la Policia Local
Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12234 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2023, les bases d'execució i la plantilla de personal funcionari i laboral - X2022003521
Exercici: 2023 Bop: 6-0 Edicte: 56 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Informació pública de la modificació de les tarifes del servei d'aparcament SABA, any 2023
Exercici: 2023 Bop: 14-0 Edicte: 325 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per a la provisió com a personal laboral temporal d'un taquiller de museu per als serveis de temporada durant un període de 7 mesos, mitjançant el procediment de concurs oposició
Exercici: 2023 Bop: 14-0 Edicte: 326 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs oposició per a la cobertura d'una plaça d'auxiliar informador turístic de temporada durant un període de 7 mesos i per a la creació d'una borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 14-0 Edicte: 327 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de la memòria valorada d'arranjament de la Plaça de l'Església de Sant Baldiri - Expedient núm. X2022004385
Exercici: 2023 Bop: 26-0 Edicte: 890 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de l'actualització de la nomenclatura de les vies publiques X2021004485
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 904 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Decret d'Alcaldia núm. 2023DECR000099 - Nomenament d'alcalde accidental X2023000453
Exercici: 2023 Bop: 31-0 Edicte: 1018 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Modificació del complement especific d'una plaça de funcionari de carrera adscrit a l'àrea de Recaptació tributària
Exercici: 2023 Bop: 44-0 Edicte: 1643 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de la modificació de les tarifes del servei d'aparcament de la Riera Sant Vicenç, per a l'any 2023
Exercici: 2023 Bop: 44-0 Edicte: 1655 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Rectificació de l'error de l'acord del Ple municipal de 20 de desembre de 2022, d'aprovació provisional i definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, per a l'exercici de 2023 - Exp. X2022003685
Exercici: 2022 Bop: 224-0 Edicte: 10288 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d'infants