Edictes i Decrets

Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4413 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera de l'Ajuntament de Cadaqués
Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4289 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 07/2024
Exercici: 2024 Bop: 95-0 Edicte: 4167 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Convocatòria de les places vacants de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2024 Bop: 93-0 Edicte: 4090 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció c/ de les Creus 14 i 16
Exercici: 2024 Bop: 90-0 Edicte: 3955 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Esmena d'error material de les bases per a la constitució d'una borsa amb caràcter interí del lloc de treball de Secretaria de l'Ajuntament de Cadaqués
Exercici: 2024 Bop: 87-0 Edicte: 3889 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva del Modificat 2 projecte refós d'urbanització del sector delimitat del projecte de parcel·lació i seccions d'es Colomer - juny 2022
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3507 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases per a la constitució d'una borsa de treball destinada a la cobertura amb caràcter interí del lloc de treball de secretaria de l'Ajuntament de Cadaqués en supòsits d'absència o vacant
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3506 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases del procés selectiu de personal laboral temporal per a la provisió d'una plaça de peó d'oficis
Exercici: 2024 Bop: 78-0 Edicte: 3420 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 04/2024
Exercici: 2024 Bop: 78-0 Edicte: 3366 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Esmena de les les bases del procés selectiu per la provisió, en règim de funcionari interí fins la provisió d'un lloc de treball de tècnic de medi ambient, grup A2 i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2024 Bop: 77-0 Edicte: 3319 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial del Projecte de condicionament de la captació subterrània de Quatre Camins
Exercici: 2024 Bop: 75-0 Edicte: 3270 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 9, reguladora de la taxa per la retirada de vehicles mal estacionats o abandonats a la via pública i d'embarcacions abandonades o mal avarades a les platges i núm. 16, reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2024 Bop: 74-0 Edicte: 3138 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Rectificació del títol del tema 22 de les bases del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'arquitecte superior com a funcionari de carrera, publicades al BOP de Girona de 28 de març de 2023
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2853 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió, en règim de funcionari/ària interí/ina fins a la provisió, d'un lloc de treball de tècnic de Medi Ambient, grup A2, i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2024 Bop: 64-0 Edicte: 2628 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 63-0 Edicte: 2587 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d'una borsa de reposició d'agents interins de la Policia Local per un període de 6 mesos, mitjançant el procediment de concurs oposició (grup C2)
Exercici: 2024 Bop: 63-0 Edicte: 2581 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de funcionari de carrera, de l'escala d'administració especial, vinculada al lloc de treball d'arquitecte/a superior, del subgrup A1, mitjançant oposició
Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2502 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 04/2024
Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2471 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovacio definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2470 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost 2024
Exercici: 2024 Bop: 57-0 Edicte: 2235 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Decret de limitació de circulació per Setmana Santa
Exercici: 2024 Bop: 53-0 Edicte: 2051 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU àmbit camp esports - estació autobusos
Exercici: 2024 Bop: 51-0 Edicte: 2062 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Convocatòria del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert, de l'autorització per a l'explotació del bar Espai Cap de Creus
Exercici: 2024 Bop: 48-0 Edicte: 1841 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases del procés selectiu per a la provisió com a laboral fix discontinu d'auxiliar informador turistic per un periode de 7 mesos i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2024 Bop: 48-0 Edicte: 1840 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases del procés selectiu per a la provisió com a laboral fix discontinu de dues places d'auxiliar informador turistic per un periode de 3 mesos i creació d'una borsa de treball