Edictes i Decrets

Exercici: 2023 Bop: 107-0 Edicte: 4674 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cadaqués de 25 de maig de 2023, de convocatòria dels Premis Literaris de Cadaqués 2023 (Convocatòria BDNS 699190)
Exercici: 2023 Bop: 106-0 Edicte: 4642 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de l'Ordenança núm. 19 - Taxa per llicències o la comprovació d'actes o actuacions comunicades en matèria d'urbanisme
Exercici: 2023 Bop: 99-0 Edicte: 4273 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases del procés selectiu d'estabilització per una plaça d'auxiliar administratiu al 50% mitjançant concurs oposició
Exercici: 2023 Bop: 99-0 Edicte: 4272 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases del procés selectiu per cobrir temporalment una plaça de funcionari interí, auxiliar administratiu
Exercici: 2023 Bop: 99-0 Edicte: 4271 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases del procés selectiu d'un auxiliar vigilant de serveis marítims per un període de 6 mesos
Exercici: 2023 Bop: 97-0 Edicte: 4270 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de les bases reguladores dels Premis Literaris de l'Ajuntament de Cadaqués
Exercici: 2023 Bop: 91-0 Edicte: 3909 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de la modificació de la plantilla de personal 2023
Exercici: 2023 Bop: 90-0 Edicte: 3648 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2023 - Exp. núm. X2023001028
Exercici: 2023 Bop: 89-0 Edicte: 3592 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit número 03/2023 - Expedient núm. X2023001120
Exercici: 2023 Bop: 88-0 Edicte: 3698 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial nomenclatura via publica - Exp. núm. X2023000961
Exercici: 2023 Bop: 87-0 Edicte: 3691 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases del procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic de Serveis econòmics i Secretaria
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3427 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Esmena de les bases de l'oferta pública per a l'estabilització de 7 places de la Policia Local
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3421 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Esmena de les bases de l'oferta pública per a l'estabilització de les places d'arquitecte i arquitecte tècnic
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3417 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Esmena de les bases de l'oferta pública per a l'estabilització del personal de la llar d'infants i conserge de l'escola
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3416 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Esmena de les bases de l'oferta pública per a l'estabilització de personal laboral
Exercici: 2023 Bop: 74-0 Edicte: 2875 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial de les bases específiques dels Premis Literaris de l'Ajuntament de Cadaqués
Exercici: 2023 Bop: 73-0 Edicte: 2807 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Rectificació d'error de l'acord del Ple municipal de 15 d'octubre de 2013, d'aprovació provisional i definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 72-0 Edicte: 2912 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva del canvi de nom del carrer Lluís Aznárez a carrer Verdal - X2022002925
Exercici: 2023 Bop: 72-0 Edicte: 2911 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 72-0 Edicte: 2910 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Esmena de l'Oferta d'ocupació per a l'estabilització
Exercici: 2023 Bop: 72-0 Edicte: 2801 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (Exp. X2023001112)
Exercici: 2023 Bop: 67-0 Edicte: 2790 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Rectificació de l'error de l'acord del Ple de 20 de desembre de 2022, d'aprovació provisional i definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, per a l'exercici del 2023
Exercici: 2023 Bop: 67-0 Edicte: 2506 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases del procés selectiu de dues places d'auxiliar informador turístic per un periode de 3 mesos
Exercici: 2023 Bop: 65-0 Edicte: 2693 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit núm. 02/2023 - X2023001028 i núm. 03/2023 - X2023001120
Exercici: 2023 Bop: 65-0 Edicte: 2567 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de la Memòria valorada d'arranjament renovació de paviment de diversos trams de carrers i sanejament plaça Dr. Trèmols - X2022003789