Edictes i Decrets

Exercici: 2024 Bop: 44-0 Edicte: 1577 CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA - Conveni de col·laboració entre el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i l'Ajuntament de Llançà desenvolupant parcialment el "Conveni entre els Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Roses, Cadaqués, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Llançà, Colera i el Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua, per l'establiment d'una xarxa bàsica supramunicipal d'abastament d'aigua en alta en l'àmbit de la Costa Brava Nord"
Exercici: 2024 Bop: 43-0 Edicte: 1647 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cadaqués de 22 de febrer de 2024, de convocatòria dels Premis Literaris de Cadaqués 2024 (Convocatòria BDNS 745853)
Exercici: 2024 Bop: 43-0 Edicte: 1642 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Nomenament de funcionari interí (Exp. X2023004007)
Exercici: 2024 Bop: 42-0 Edicte: 1595 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost 2024
Exercici: 2024 Bop: 42-0 Edicte: 1594 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 41-0 Edicte: 1608 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals núm. 9 i 16 (Exp. X2024000629)
Exercici: 2024 Bop: 40-0 Edicte: 1430 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de les tarifes del servei d'aparcament de la Riera Sant Vicenç per a l'any 2024
Exercici: 2024 Bop: 40-0 Edicte: 1428 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels preus públics (Exp. X2023003840)
Exercici: 2024 Bop: 40-0 Edicte: 1427 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels preus públics per a l'organització d'activitats, esdeveniments, proves esportives i/o serveis a les instal·lacions esportives municipals, així com als espais públics del terme municipal de Cadaqués (Exp. X2023004674)
Exercici: 2024 Bop: 38-0 Edicte: 1525 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Nomenament d'alcalde accidental del 21.02.2024 al 24.02.2024
Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1454 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Convocatòria de licitació per a l'atorgament d'autoritzacions municipals per al servei de gestió i explotació dels camps de boies de fondeig i per al lloguer d'embarcacions d'esbarjo dins la zona marítima terrestre del terme municipal de Cadaqués
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 669 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Licitació per l'atorgament d'autoritzacions municipals per a l'explotació de serveis de boies de fondeig, l'abalisament de canals i cales i pel lloguer d'embarcacions d'esbarjo dins la zona marítima terrestre del terme municipal de Cadaqués
Exercici: 2024 Bop: 17-0 Edicte: 457 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Nomenament de personal eventual
Exercici: 2024 Bop: 9-0 Edicte: 138 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases del procés selectiu per a la provisió interina d'un administratiu de cultura i turisme i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2024 Bop: 1-0 Edicte: 11433 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva del projecte de millora i reparació del paviment de diversos vials de Cadaqués
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11362 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva del Projecte de les obres de renovació d'un tram de col·lector del carrer de s'Estrop de la xarxa d'aigües residuals
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11208 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les bases del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu adscrit a comunicació
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11200 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de les tarifes corresponents al servei d'aparcament de la Riera Sant Vicenç
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11197 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora per a l'organització d'activitats, esdeveniments, proves esportives i/o serveis a les instal·lacions esportives municipals, així com als espais públics del terme municipal de Cadaqués. Exp. X2023004674
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11196 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de preus públics
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11192 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024 i desestimació al·legacions
Exercici: 2023 Bop: 241-0 Edicte: 10774 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva del projecte modificat millores deixalleria i annex equipaments
Exercici: 2023 Bop: 240-0 Edicte: 10697 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9894 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Aprovació de la modificació de la plantilla de personal 2023
Exercici: 2023 Bop: 222-0 Edicte: 9785 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Informació pública de la modificació de l'escut de l'Ajuntament de Cadaqués