EXCEPCIONALITAT per sequera

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA
Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a
l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per
habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

PISCINES – Prohibit omplir piscines:
· No es pot omplir cap piscina sota cap concepte (pública, privada o d’altres
tipus). Aquesta limitació aplica a tots els orígens de l’aigua (potable,
pous o altres captacions, camions cisterna, etc).
· Està permès el reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació
de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat
sanitària de l’aigua.
· En centres educatius, està permès l’ompliment complert o parcial de
piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
· Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que
s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament
públiques.

REG – prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:
· Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua
indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
· El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg
es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i
acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local.
· La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües
regenerades procedents de depuradora.

NETEJA de vehicles – l’ús de l’aigua queda limitat a:
· Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta
activitat que compten amb sistemes de recirculació de
l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la
neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de
matrícula amb esponja i galleda.
· Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments
comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones
i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar,
transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles
mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà
sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

NETEJA de carrers i mobiliari urbà
· Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers,
clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics
o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o
d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la
seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà
amb el mínim d’aigua indispensable.
· Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb
galleda i esponja.

FONTS ORNAMENTALS
· Resta prohibit l’ompliment total o parcial de
fonts ornamentals, llacs artificials i altres
elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs
artificials que facin de suport vital de vida
aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua
imprescindible pel seu manteniment. S’ha
d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat
i/o la concentració de la vida aquàtica afectada
a aquell entorn que n’asseguri la màxima
supervivència amb el mínim consum d’aigua.

GRANGES
L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua
potable queda limitat a les quantitats necessàries per
l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja
del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les
quantitats imprescindibles per mantenir les condicions
sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font
alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a
pressió o altres d’eficàcia equivalent.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE
Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i
matèria en suspensió a l’aire.