Oferta pública d’ocupació

(24/05/2024) – Base reguladores que tenen per objecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de 7 places de funcionari de carrera d’agent de la Policia Local.

(24/05/2024) – Base reguladores que tenen per objecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix de Director/a de la Llar d’Infants.

(29/04/2024) – Bases reguladores que regeixen el procés de selecció per a la provisió, en règim de personal laboral temporal d’una plaça de peó d’ofici mitjançant el procediment de oposició (grup AP) i creació d’una borsa de treball.

(29/04/2024) – Bases reguladores que regeixen el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball destinada a la cobertura amb caràcter interí del lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Cadaqués en supòsits d’absència o vacant.

(11/04/2024) – Base reguladores que regeixen el procés selectiu per la provisió, en règim de funcionari/a interi/na fins la provisió d’un lloc de treball de Tècnic de Medi Ambient, grup A2, i constitució d’una borsa de treball, mitjançant procediment d’oposició.

(03/04/2024) – Base reguladores que regeixen el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de funcionari de carrera, de l’escala d’administració especial, vinculada al lloc de treball d’arquitecte/a superior, del subgrup A1, mitjançant oposició.

(03/04/2024) – Base reguladores que regeixen el procés selectiu per la creació d’una borsa de reposició d’agents interins de la Policia Local per un període de 6 mesos, mitjançant el procediment de concurs-oposició (grup C2).

(02/04/2024) – Base reguladores que tenen per objecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de tres places de laboral fix d’educadora de la Llar d’Infants.

(12/03/2024) – Base reguladores que regeixen el procés selectiu per a la provisió com a personal laboral fix-discontinu de dues places d’auxiliar informador turístic durant un període de 3 mesos mitjançant el procediment d’oposició i la creació d’una borsa de treball.

(12/03/2024) – Base reguladores que regeixen el procés selectiu per a la provisió com a personal laboral fix-discontinu d’auxiliar informador turístic durant un període de 7 mesos mitjançant el procediment d’oposició i la creació d’una borsa de treball.

(12/03/2024) – Base reguladores que regeixen el procés selectiu per a la provisió com a personal laboral fix-discontinu d’un auxiliar vigilant de Serveis Marítims durant un període de 3,5 mesos, mitjançant el procediment d’oposició i la creació d’una borsa de treball.

(12/03/2024) – Base reguladores que regeixen el procés selectiu per a la provisió com a personal laboral fix-discontinu d’un auxiliar vigilant de Serveis Marítims durant un període de 6 mesos, mitjançant el procediment d’oposició i la creació d’una borsa de treball.

(19/01/2024) – Base reguladores que tenen per objecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix de Telefonista al 50%.

(19/01/2024) – Base reguladores que tenen per objecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de tres places de laboral fix de Personal de Neteja.

(19/01/2024) – Base reguladores que tenen per objecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix d’Auxiliar Informador Turístic.

(19/01/2024) – Base reguladores que tenen per objecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix de Locutor/a de Ràdio.

(19/01/2024) – Base reguladores que tenen per objecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de deu places de laboral fix d’Auxiliar Administratiu.

(12/01/2024) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la provisió, en règim de funcionari/ària interí/na fins a la provisió definitiva d’un lloc de treball d’Administratiu de Cultura i Turisme,  mitjançant el procediment d’oposició i creació d’una borsa de treball.

(02/01/2024) – Bases reguladores que regeixen la convocatòris del procés selectiu per la contractació d’un administratiu/va adscrit a comunicació, per a joves prioritàriament en situació d’atur i/o beneficiaris de garantia juvenil

(08/11/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la provisió, en règim de funcionari/ària interí/na fins a la provisió definitiva d’un lloc de treball de Tècnic Jurídic d’Administració especial (TAE), grup A1, al 50%,  mitjançant el procediment d’oposició i creació d’una borsa de treball.

(08/11/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la provisió, en règim de funcionari/ària interí/na fins a la provisió en propietat d’una plaça d’Oficial de 2ª d’Obres, grup C2, mitjançant el procediment d’oposició i creació d’una borsa de treball.

(08/11/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la provisió, en règim de funcionari/ària interí/na fins a la provisió definitiva d’un lloc de treball de Tècnic de Recaptació, grup A2, i constitució d’una borsa de treball mitjançant concurs-oposició.

(27/09/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix de Jardiner Oficial de 2ª al 75%.

(27/09/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix de Supervisor de Brigada d’Obres i Serveis.

(27/09/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de dues places de laboral fix d’Oficial de 1ª d’Obres.

(27/09/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix de Subaltern Pavelló Municipal.

(27/09/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix d’Oficial de 2ª d’Obres.

(27/09/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix de Conductor.

(27/09/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix d’Oficial de 2ª Lampista.

(11/07/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix d’auxiliar Policia Local (Forestal)

(26/05/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització per cobrir  una plaça d’auxiliar administratiu al 50% la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament de Cadaqués, mitjançant concurs-oposició.

(26/05/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per cobrir temporalment una plaça de funcionari/aria interi/na, d’auxiliar administratiu/va, de l’escala d’administratció general, grup C2, i la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament de Cadaqués.

(25/05/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la provisió com a personal laboral temporal d’un auxiliar vigilant de serveis marítims durant un període de 6 mesos mitjançant concurs-oposició i la creació d’una borsa de treball.

(11/05/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix de personal de neteja al 22,5%. 

(11/05/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix d’auxiliar vigilant de serveis marítims.

(11/05/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix de operari informàtic.

(11/05/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix de conserge de l’escola.

(11/05/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix de conserge.

(11/05/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de la plaça de laboral fix d’auxiliar agutzil.

(10/05/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la provisió, en règim de funcionari/ària interí/na fins a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic de serveis econòmic i secretaria, Grup A1, i constitució d’una borsa de treball, mitjançant concurs-oposició.

(04/05/2023) – Base reguladores que tenen per ojecte la regularització del procés selectiu d’estabilització, que regeixen la convocatòria mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura de les places de funcionari de carrera d’arquitecte i arquitecte tècnic.

(05/04/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs oposició per a la cobertura de dues places d’auxiliar informador turístic de temporada durant un període de 3 mesos i la creació d’una borsa de treball.

(20/03/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la provisió de vuit places d’agent interí de la Policia Local per un període de 6 mesos i per la creació d’una borsa de reposició d’agents.

(30/01/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs oposició per a la cobertura d’una plaça d’auxiliar informador turístic de temporada per un període de 7 mesos.


(30/01/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la provisió com a personal laboral temporal d’un taquiller de museu per als serveis de temporada durant un període de 7 mesos, mitjançant el procediment de concurs-oposició.


(05/12/2022) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs oposició per ocupar temporalment una vacant d’administratiu adscrit a l’àrea de turisme.


(21/11/2022) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d’educador/a de la Llar d’Infants, mitjançant el procediment de concurs-oposició.


(16/11/2022) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius, mitjançant concurs-oposició.


(09/05/2022) – Edicte de publicació de les bases reguladores que regeixen la confocatòria del procés de selecció per a la provisió com a persona laboral temporal d’un auxiliar vigilant operari de serveis marítims durant un periode de 3,5 mesos mitjançant el procediment de concurs opocició i la creació d’una borsa de treball.


(19/04/2022) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés selectiu per ocupar tres places d’auxiliar informador turístic de temporada i creació d’una borsa de treball.


(06/04/2022) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés selectiu per a la previsió de vuit places d’agents interins de la policia local per un periode de 6 mesos i per  a la creació d’una borsa de reposició d’agents, mitjançant el procediment de concurs-opocició (GRUP C2).


(01/03/2022) – Edicte de publicació de les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs oposicó per a ocupar temporalment una vacant d’auxiliar vigilant operari de serveis marítims durant un preíode de sis mesos i creació d’una borsa de treball.


(19/01/2021) – Edicte de publicació de les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs opocició per a ocupar temporalment una vacant d’adminitratiu adscrit a l’àrea de turisme i creació d’una borsa de treball.

ANUNCI BASES ADM TURISME

DECRET LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PROCES SELECTIU PER OCUPAR TEMPORALMENT UNA VACANT ADMINISTRATIU DE TURISME

DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL, DATA, HORA I LLO

– FINALITZAT


(18/10/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés de selecció per a la cobertura d’una plaça d’auxiliar informador turístic (Grup C2) i de la cració d’una borsa de treball, mitjançant procediment de concurs-opocició lliure.

ANUNCI BASES INF. TURISTIC

DEC LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PROCES DE SELECCIO PER A LA C…

DECRET LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL, DATA, HORA I LLOC PROVES PR…

RESULTATS DE LES PROVES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA PLA…

RESULTATS FINALS I PROPOSTA CONTRACTACIÓ AUX INF TURISME

– FINALITZAT


(21/09/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local i per a la creació d’una bosa de repocició d’agents, mitjançanat el procediment de concurs-opocició (Grup C2). 

EDICTE BASES AGENTS PL

ANUNCI ACORD ESMENA BASES PL

DECRET APROVACIÓ LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU …

ANUNCI DE L’ACORD D’ESMENA DE LA BASE DOTZENA DEL PROCÉS SELECTIU P…

DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL, DATA, HORA I LLOC…

RESULTATS FASE OPOSICIO PROCES SELECTIU DUES PLACES AGENT POLICIA LOCAL

RESULTATS FASE CONCURS, RESULTATS FINALS I PROPOSTA DE NOMENAMENT

DECRET ALCALDIA NOMENAMENT AGENT EN PRACTIQUES FUNCIONARI DE CARERRA DE LA POLICIA LOCAL

ANUNCI AGENT FUNCIONARI DE CARRERA EN PRACTIQUES DE LA POLICIA LOCAL

– FINALITZAT


(09/09/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places de  funcionari de carrera AUXILIAR-ADMINISTRATIU/VA adscrit a l’àrea d’intervenció mitjançant el procediment de concurs-opocició (GRUP C2) i creació d’una borsa de treball.

EDICTE BASES AUX ADM INTERVENCIÓ

ANEXE I

ANEXE II

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS ADM. INTERVENCIÓ

DECRET LLISTAT DEFINIITU ADMESOS I EXCLOSOS, LLOC, DATA I HORA PROVES PR…

RESULTATS FASE D’OPOSICIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ EN PROPI…

RESULTATS FINALS I PROPOSTA NOMENAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA P…

ANUNCI NOMENAMENT FUNCIONÀRIA EN PRÀCTIQUES

– FINALITZAT


(09/09/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places de  funcionari de carrera AUXILIAR-ADMINISTRATIU/VA adscrit a l’àrea jurídica mitjançant el procediment de concurs-opocició (GRUP C2) i creació d’una borsa de treball. EDICTE BASES AUX ADM JURÍDICAANEXE I ANEXE II LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS ADM. JURÍDIC DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS, LLOC, DATA I HORA PROVES PR… DECRET ESMENA DATA PRIMER EXERCICI FASE OPOSICIÓ PROCÉS SELECCIÓ PER A L… RESULATS FASE OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ EN PROPI… ESMENA DELS RESULTATS DE LA FASE D’OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A… RESULTATS FASE CONCURS, RESULTATS FINALS, PROPOSTA NOMENAMENT I CREACIO … ANUNCI NOMENAMENT FUNCIONÀRIES EN PRÀCTIQUES ANUNCI NOMENAMENT FUNCIONARIES DE CARRERA

– FINALITZAT


(03/08/2021) – Edicte de publcació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la contractació d’un administratiu  en pràctiques,  per a joves inscrits en el programa de garantia juvenil EDICTE BASES SOCEDICTE CONTRACTACIO JOVE EN PRACTIQUESDECRET CONTRACTACIO JOVE EN PRACTIQUES

– FINALITZAT


(03/09/2021) – Edicte de publicació de les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concursos opocició per a  ocupar temporalment  una vacant d’administratiu adscrit a l’àrea d’esports i creació d’una borsa de treball EDICTE BASES ADM ESPORTSLLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS PROCES DE SELECCIO   DECRET LLISTAT DEFINITIU ASPIRANTS ADM. ESPORTS RESULTATS FASE OPOSICIÓ ADM. ESPORTS RESULTATS FINALS ADM. ESPORTS DECRET ADSCRIPCIO D.L.M. I CREACIO BORSA TREBALL

– FINALITZAT


(03/09/2021) – Edicte de publicació de les bases per al procés selectiu per a la provisió, en règim de funcionari/ària intrí/ina fins a la provisió o amortització de la plaça, d’un lloc de treball d’enginyerier/a, grup A1, i constitució d’una borsa de treball EDICTE BASES ENGINYER DECRET ESMENA BASES ENGINYER  DECRET LLISTAT PROVISIONAL ASPIRANTS ENGINYER DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS, LLOC, DATA I HORA PROVES PR… DEC ESMENA TRIBUNAL PROCES DE SELECCIO RESULTATS FASE OPOSICIÓ ENGINYER ANUNCI NOMENAMENT ENGINYER EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ EN PRÀCTIQUES ANUNCI NOMENAMENT ENGINYER EN RÈGIM DE FUNCIOANRI INTERI

– FINALITZAT


(03/06/2021) – Edicte de publuicació de les bases que ha de regir el procés de selecció  per la creació d’una borsa de treball de vigilants operaris de serveis maritims mitjançanat el procediment de concurs. EDICTE BASES QUE REGEIXEN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS OPERARIS DE SERVEIS MARÍTIMS  DECRET LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS BORSA VIGILANTS OPERARIS SERVEIS MARÍTIMS DECRE CONVOCATORIA DESERTA SERVEIS MARITIMS

– FINALITZAT


(14/04/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió de 8 places d’agent interi de la policia local per a un preiode de 6 mesos i per l la creació d’una borsa de repocició d’agents, mitjançant el procediment de concurs-opocició (GRUP C2). EDICTE BASES AGENTS PL 2021  DECRET LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS DECRET ERRADA MATERIAL LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS DECRET AMB LLISTAT DEFINITIU D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, DATA I LLOC EXAMEN I TRIBUNAL DEL PROCES SELECTIU D’AGENTS INTERINS DE LA PL RESULTATS PROVES FASE OPOSICIÓ AGENTS INTERINS PL RESULTATS FASE CONCURS I RESULTATS FINALS AGENTS INTERINS PL

– FINALITZAT


PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A ADMINISTRATIU/VA EN PRÀCTIQUES, PER A JOVES INSCRITS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

La contractació ve condicionada a la resolució favorable per part del Servei d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció tramitada per l’Ajuntament de Cadaqués en el marc de la convocatòria efectuada en base a la resolució TSF/2537/2020

27/10/2020 – Bases que regeixen el procés selectiu per a la contractació d’un/a administratiu/va en pràctiques, per a joves inscrits en el programa de garantia juvenil –EDICTE–

11/11/2020 – Decret llistat admesos i exclosos, composició tribunal i data, hora i lloc de l’entrevista –DECRET–

——————————————————————————————————–

PROCÉS SELECTIU PER  A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

23/10/2020 – Bases que regeixen el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’educadors/es de la Llar d’infants municipal –EDICTE–

23/11/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

04/12/2020 – Llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, composició tribunal i data proves –DECRET–

11/12/2020 – Constitució borsa de treball –DECRET–

——————————————————————————————————–

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE VACANTS DE PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

19/06/2020 – Bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants de places d’auxiliar administratiu/va d’administració general –EDICTE–

30/06/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

17/07/2020 – Decret canvi vocals –DECRET–

29/07/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

05/08/2020 – Resultats prova teòrico-pràctica –RESULTATS–

05/08/2020 – Resultats prova ofimàtica –RESULTATS–

05/08/2020 – Puntuació entrevista personal –PUNTUACIÓ–

06/08/2020 – Decret constitució borsa de treball –DECRET–

——————————————————————————————————–

CONTRACTACIÓ TAQUILLERS MUSEU PER ALS SERVEIS DE TEMPORADA

19/06/2020 – Bases que regeixen la convocatòria per a la provisió com a personal laboral temporal de 2 taquillers de Museu per als serveis de temporada, mitjançant el procediment de concurs –EDICTE–

30/06/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

15/07/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data concurs –DECRET–

20/07/2020 – Decret constitució borsa de treball i contractacions –DECRET–

———————————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ INFORMADORS TURÍSTICS DE TEMPORADA

13/05/2020 – Bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de dues places d’auxiliar informador turístic –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos — DECRET–

19/06/2020 – Decret canvi vocals –DECRET–

19/06/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

30/06/2020 – Decret constitució borsa de treball i contractacions –DECRET–

———————————————————————————————————–

CONTRACTACIÓ CAPORAL POLICIA LOCAL

28/02/2020 – Procés selectiu  per la provisió d’un caporal  del cos de la policia local de l’Ajuntament de Cadaqués –EDICTE–

05/05/2020 – Continuació procés selectiu –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

30/07/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

—————————————————————————————————

CONTRACTACIÓ AGENTS INTERINS POLICIA TEMPORADA

28/02/2020 – Procés selectiu  per la creació d’una borsa de treball d’agents  per cobrir interinament places de temporada del cos de la policia local de Cadaqués –EDICTE–

05/05/2020 – Continuació procés selectiu –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos — DECRET–

23/06/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

02/07/2020 – Resultats prova aptitud física –RESULTATS–

03/07/2020 – Decret redistribució proves divendres 3 de juliol –DECRET–

03/07/2020 – Resultats prova coneixements del territori, culturals i actualitat, i cas pràctic i coneixements professionals –RESULTATS–

08/07/2020 – Resultats prova psicotècnica i entrevista personal –RESULTATS–

10/07/2020 – Decret constitució borsa de treball –DECRET–

—————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ AGENTS INTERINS POLICIA OCUPACIÓ PERMAMENT

28/02/2020 – Procés selectiu per la creació  d’una borsa de treball d’agents  per cobrir interinament  places d’ocupació permanent del cos de la policia local de Cadaqués –EDICTE–

05/05/2020 – Continuació procés selectiu –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos — DECRET–

23/06/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

02/07/2020 – Resultats prova aptitud física –RESULTATS–

03/07/2020 – Decret redistribució proves divendres 3 de juliol –DECRET–

03/07/2020 – Resultats prova coneixements del territori, culturals i actualitat, i cas pràctic i coneixements professionals –RESULTATS–

08/07/2020 – Resultats prova psicotècnica i entrevista personal –RESULTATS–

10/07/2020 – Decret constitució borsa de treball –DECRET–

—————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ TÈCNIC GESTIÓ ESPORTIVA 

22/10/2019 – Decret resultats i creació d’una borsa de tècnic en gestió esportiva –Decret–

15/10/2019 – Decret tribunal i nova data de realització de les proves per tècnic de gestió esportiva –Decret–

23/09/2019 – Decret llistat admesos i exclosos i data del tribunal –Decret–

14/08/2019 – Bases per la contractació de tècnic en gestió esportiva (inici termini presentació de sol·licituds el dia 19 d’agost) –Bases–

11/10/2019 – Decret de suspensió de les proves de selecció previstes pel dilluns dia 14 d’octubre –Decret–

11/10/2019 – Decret de rectificació d’errada material del decret 210/2019 pel que s’aprova la convocatòria i les bases per a la selecció d’un tècnic de gestió esportiva a mitja jornada i creació de borsa de treball resultant –Decret–

—————————————————————————————————————

CONTRACTACIÓ SUBALTERN

15/10/2019 – Decret resultats selecció subaltern i creació de borsa de treball –Decret–

24/09/2019 – Decret llistat admesos  i data i tribunal –Decret–

14/08/2019 – Bases per la contractació de un subaltern (inici termini presentació de sol·licituds el dia 19 d’agost) –Bases–

———————————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIU EN PRACTIQUES 13/08/2019

13/08/2019 – Bases per administratiu en pràctiques (inici termini presentació de sol·licituds el dia 13 d’agost) –Bases–

——————————————————————————————————————-

11/06/2019 – Decret resultats informadors –Decret–

07/06/2019 – Decret de llista d’admesos i data de les proves per informadors –Decret–

08/05/2019 – Bases que regeixen la convocatoria per a la provisio com a personal laboral temporal de 2 auxiliars informadors –Bases–

——————————————————————————————————-

05/06/2019 – Decret resultats constitució de borsa  taquillers museu –Decret–

31/05/2019 – Llista definitiva de candidats admesos, data de les activitats valoratives i tribunal qualificador del procés de selecció per la creació de dues places de taquillers de museu i creació d’una borsa de treball –Llista–

17/04/2019 – Edicte de les bases que han de regir el procés de selecció per la contractació de 2 taquillers de museu per temporada d’estiu de 2019 –Bases– –BOP–

———————————————————————————————————–

07/05/2019 – Decret de publicació dels resultats dels finalistes i constitució de una borsa de treball d’operari vigilant de serveis maritims –Decret–

16/04/2019 – Llista definitiva admesos serveis maritims –llista definitva admesos serveis maritims–

10/04/2019 – Decret llistat provisional serveis maritims — llista provisional serveis marítims —

28/02/2019 – Convocatòria per una borsa de treball de vigilants operaris de serveis marítims –Edicte– –BOP– –DOGC–

—————————————————————————-

18/02/2019 – Decret de llista definitiva d’admesos borsa arquitectes –Decret–

——————————————————————————————————————

13/05/2019 – Decret de resultats finals i ampliació borsa –Decret–

12/04/2019 – Acord de suspensió de proves i nova data –Acord–

09/04/2019 – Llistat resolucio proves físiques –Resolucio proves fisiques–

28/03/2019 – Llista definitiva d’admesos i exclosos juntament amb el calendari de les proves –Llista–

08/03/2019 – Llistat provisional d’admesos i exclosos per la ampliació de borsa d’agents de policia –Llista–

12/02/2019 – Edicte de les bases de la nova convocatoria per ampliar la borsa de policies –Edicte– –DOGC– –BOP–

———————————————————

06/02/2019 – Base rectora de la convocatòraia de l’ampliació de la borsa de treball existent d’agents interins –Edicte–

———————————————————————————

28/11/2018 – Edicte de publicació de les bases que han de regir el procés de selecció per la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –Edicte bases–

——————————–

28/11/2018 – Decret d’admesos i exclosos, data de convocatòria i composició del tribunaldel procediment de selecció d’un dinamitzador juvenil –Decret–

06/11/2018 – Edicte bases del proces per la contractació d’un dinamitzador juvenil — Edicte bases —

———————————————————-

17/09/2018 – Edicte de llistat d’atmesos a la selecció d’un auxiliar administratiu en practiques –Edicte admesos —

19/09/2018 – Edicte de publicació de les bases per les quals es regeix el procés de selecció d’un auxiliar administratiu en practiques –Edicte– 

——————————————————

21/08/2018 – Edicte d’aprovació de la llista d’admesos i exclosos, data de convocatòria i publicació del tribunal del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –BOP–
——————————

27/12/2018 – Rectificació resultats finals i constitució de la borsa –Decret-

21/12/2018 – Resultats finals i consticució de la borsa de agents de policia –Decret–

12/12/2018 – Resultats proves coneixements –Resultats proves coneixements–

30/11/2018 – Resultats proves fisiques –Resultats proves físiques–

22/11/2018 – Llistat definitiva, calendari i composició candidats procés selecció agents –Llistat definitiva i calendari–

19/10/2018 – Edicte de llistat d’admesos a la selecció d’agent de policia grup C2 –Provisional edicte admesos —

06/08/2018 – Edicte de publicació de l’acord pel qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu per constituir una borsa de treball d’agents de policia grup C2 –BOP–

——————————————————————————–

06/08/2018 – Decret de rectificació d’errada – Convocatòria procés de selecció d’arquitecte Grup A –DECRET–

——————————————————————————–

26/07/2016 – DECRET DE NOVA CONVOCATORIA AL PROCES SELECTIU PER A LA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIUS AL SERVEI D’ECONOMIA –DECRET– –BOP–
———————————————————————————————————-

17/01/2019 – Resultat del prcés selectiu per a una borsa de treball d’administratiu –Decret de resultats administratius eco–

10/07/2018 – BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA AL SERVEI D’ECONOMIA, EN RÈGIM DE LABORAL TEMPORAL I/O FUNCIONARI/A INTERI/A, GRUP C, SUBGRUP 1. –EDICTE–

———————————————————————————————————————–

17/01/2019 – Resultat del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –Decret de resultats arquitectes–

09/07/2018 – BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTE SUPERIOR, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERI/A, GRUP A, SUBGRUP 1. –EDICTE–

(05/04/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs oposició per a la cobertura de dues places d’auxiliar informador turístic de temporada durant un període de 3 mesos i la creació d’una borsa de treball.

(20/03/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la provisió de vuit places d’agent interí de la Policia Local per un període de 6 mesos i per la creació d’una borsa de reposició d’agents.

(30/01/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs oposició per a la cobertura d’una plaça d’auxiliar informador turístic de temporada per un període de 7 mesos.


(30/01/2023) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la provisió com a personal laboral temporal d’un taquiller de museu per als serveis de temporada durant un període de 7 mesos, mitjançant el procediment de concurs-oposició.


(05/12/2022) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs oposició per ocupar temporalment una vacant d’administratiu adscrit a l’àrea de turisme.


(21/11/2022) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d’educador/a de la Llar d’Infants, mitjançant el procediment de concurs-oposició.


(16/11/2022) – Base reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius, mitjançant concurs-oposició.


(09/05/2022) – Edicte de publicació de les bases reguladores que regeixen la confocatòria del procés de selecció per a la provisió com a persona laboral temporal d’un auxiliar vigilant operari de serveis marítims durant un periode de 3,5 mesos mitjançant el procediment de concurs opocició i la creació d’una borsa de treball.


(19/04/2022) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés selectiu per ocupar tres places d’auxiliar informador turístic de temporada i creació d’una borsa de treball.


(06/04/2022) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés selectiu per a la previsió de vuit places d’agents interins de la policia local per un periode de 6 mesos i per  a la creació d’una borsa de reposició d’agents, mitjançant el procediment de concurs-opocició (GRUP C2).


(01/03/2022) – Edicte de publicació de les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs oposicó per a ocupar temporalment una vacant d’auxiliar vigilant operari de serveis marítims durant un preíode de sis mesos i creació d’una borsa de treball.


(19/01/2021) – Edicte de publicació de les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs opocició per a ocupar temporalment una vacant d’adminitratiu adscrit a l’àrea de turisme i creació d’una borsa de treball.

ANUNCI BASES ADM TURISME

DECRET LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PROCES SELECTIU PER OCUPAR TEMPORALMENT UNA VACANT ADMINISTRATIU DE TURISME

DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL, DATA, HORA I LLO


(18/10/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés de selecció per a la cobertura d’una plaça d’auxiliar informador turístic (Grup C2) i de la cració d’una borsa de treball, mitjançant procediment de concurs-opocició lliure.

ANUNCI BASES INF. TURISTIC

DEC LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PROCES DE SELECCIO PER A LA C…

DECRET LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL, DATA, HORA I LLOC PROVES PR…

RESULTATS DE LES PROVES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA PLA…

RESULTATS FINALS I PROPOSTA CONTRACTACIÓ AUX INF TURISME


(21/09/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local i per a la creació d’una bosa de repocició d’agents, mitjançanat el procediment de concurs-opocició (Grup C2). 

EDICTE BASES AGENTS PL

ANUNCI ACORD ESMENA BASES PL

DECRET APROVACIÓ LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU …

ANUNCI DE L’ACORD D’ESMENA DE LA BASE DOTZENA DEL PROCÉS SELECTIU P…

DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL, DATA, HORA I LLOC…

RESULTATS FASE OPOSICIO PROCES SELECTIU DUES PLACES AGENT POLICIA LOCAL

RESULTATS FASE CONCURS, RESULTATS FINALS I PROPOSTA DE NOMENAMENT

DECRET ALCALDIA NOMENAMENT AGENT EN PRACTIQUES FUNCIONARI DE CARERRA DE LA POLICIA LOCAL

ANUNCI AGENT FUNCIONARI DE CARRERA EN PRACTIQUES DE LA POLICIA LOCAL


(09/09/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places de  funcionari de carrera AUXILIAR-ADMINISTRATIU/VA adscrit a l’àrea d’intervenció mitjançant el procediment de concurs-opocició (GRUP C2) i creació d’una borsa de treball.

EDICTE BASES AUX ADM INTERVENCIÓ

ANEXE I

ANEXE II

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS ADM. INTERVENCIÓ

DECRET LLISTAT DEFINIITU ADMESOS I EXCLOSOS, LLOC, DATA I HORA PROVES PR…

RESULTATS FASE D’OPOSICIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ EN PROPI…

RESULTATS FINALS I PROPOSTA NOMENAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA P…

ANUNCI NOMENAMENT FUNCIONÀRIA EN PRÀCTIQUES


(09/09/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places de  funcionari de carrera AUXILIAR-ADMINISTRATIU/VA adscrit a l’àrea jurídica mitjançant el procediment de concurs-opocició (GRUP C2) i creació d’una borsa de treball. EDICTE BASES AUX ADM JURÍDICAANEXE I ANEXE II LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS ADM. JURÍDIC DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS, LLOC, DATA I HORA PROVES PR… DECRET ESMENA DATA PRIMER EXERCICI FASE OPOSICIÓ PROCÉS SELECCIÓ PER A L… RESULATS FASE OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ EN PROPI… ESMENA DELS RESULTATS DE LA FASE D’OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A… RESULTATS FASE CONCURS, RESULTATS FINALS, PROPOSTA NOMENAMENT I CREACIO … ANUNCI NOMENAMENT FUNCIONÀRIES EN PRÀCTIQUES ANUNCI NOMENAMENT FUNCIONARIES DE CARRERA


(03/08/2021) – Edicte de publcació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la contractació d’un administratiu  en pràctiques,  per a joves inscrits en el programa de garantia juvenil EDICTE BASES SOCEDICTE CONTRACTACIO JOVE EN PRACTIQUESDECRET CONTRACTACIO JOVE EN PRACTIQUES


(03/09/2021) – Edicte de publicació de les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concursos opocició per a  ocupar temporalment  una vacant d’administratiu adscrit a l’àrea d’esports i creació d’una borsa de treball EDICTE BASES ADM ESPORTSLLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS PROCES DE SELECCIO   DECRET LLISTAT DEFINITIU ASPIRANTS ADM. ESPORTS RESULTATS FASE OPOSICIÓ ADM. ESPORTS RESULTATS FINALS ADM. ESPORTS DECRET ADSCRIPCIO D.L.M. I CREACIO BORSA TREBALL


(03/09/2021) – Edicte de publicació de les bases per al procés selectiu per a la provisió, en règim de funcionari/ària intrí/ina fins a la provisió o amortització de la plaça, d’un lloc de treball d’enginyerier/a, grup A1, i constitució d’una borsa de treball EDICTE BASES ENGINYER DECRET ESMENA BASES ENGINYER  DECRET LLISTAT PROVISIONAL ASPIRANTS ENGINYER DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS, LLOC, DATA I HORA PROVES PR… DEC ESMENA TRIBUNAL PROCES DE SELECCIO RESULTATS FASE OPOSICIÓ ENGINYER ANUNCI NOMENAMENT ENGINYER EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ EN PRÀCTIQUES ANUNCI NOMENAMENT ENGINYER EN RÈGIM DE FUNCIOANRI INTERI


(03/06/2021) – Edicte de publuicació de les bases que ha de regir el procés de selecció  per la creació d’una borsa de treball de vigilants operaris de serveis maritims mitjançanat el procediment de concurs. EDICTE BASES QUE REGEIXEN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS OPERARIS DE SERVEIS MARÍTIMS  DECRET LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS BORSA VIGILANTS OPERARIS SERVEIS MARÍTIMS DECRE CONVOCATORIA DESERTA SERVEIS MARITIMS


(14/04/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió de 8 places d’agent interi de la policia local per a un preiode de 6 mesos i per l la creació d’una borsa de repocició d’agents, mitjançant el procediment de concurs-opocició (GRUP C2). EDICTE BASES AGENTS PL 2021  DECRET LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS DECRET ERRADA MATERIAL LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS DECRET AMB LLISTAT DEFINITIU D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, DATA I LLOC EXAMEN I TRIBUNAL DEL PROCES SELECTIU D’AGENTS INTERINS DE LA PL RESULTATS PROVES FASE OPOSICIÓ AGENTS INTERINS PL RESULTATS FASE CONCURS I RESULTATS FINALS AGENTS INTERINS PL


PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A ADMINISTRATIU/VA EN PRÀCTIQUES, PER A JOVES INSCRITS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

La contractació ve condicionada a la resolució favorable per part del Servei d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció tramitada per l’Ajuntament de Cadaqués en el marc de la convocatòria efectuada en base a la resolució TSF/2537/2020

27/10/2020 – Bases que regeixen el procés selectiu per a la contractació d’un/a administratiu/va en pràctiques, per a joves inscrits en el programa de garantia juvenil –EDICTE–

11/11/2020 – Decret llistat admesos i exclosos, composició tribunal i data, hora i lloc de l’entrevista –DECRET–

——————————————————————————————————–

PROCÉS SELECTIU PER  A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

23/10/2020 – Bases que regeixen el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’educadors/es de la Llar d’infants municipal –EDICTE–

23/11/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

04/12/2020 – Llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, composició tribunal i data proves –DECRET–

11/12/2020 – Constitució borsa de treball –DECRET–

——————————————————————————————————–

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE VACANTS DE PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

19/06/2020 – Bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants de places d’auxiliar administratiu/va d’administració general –EDICTE–

30/06/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

17/07/2020 – Decret canvi vocals –DECRET–

29/07/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

05/08/2020 – Resultats prova teòrico-pràctica –RESULTATS–

05/08/2020 – Resultats prova ofimàtica –RESULTATS–

05/08/2020 – Puntuació entrevista personal –PUNTUACIÓ–

06/08/2020 – Decret constitució borsa de treball –DECRET–

——————————————————————————————————–

CONTRACTACIÓ TAQUILLERS MUSEU PER ALS SERVEIS DE TEMPORADA

19/06/2020 – Bases que regeixen la convocatòria per a la provisió com a personal laboral temporal de 2 taquillers de Museu per als serveis de temporada, mitjançant el procediment de concurs –EDICTE–

30/06/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

15/07/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data concurs –DECRET–

20/07/2020 – Decret constitució borsa de treball i contractacions –DECRET–

———————————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ INFORMADORS TURÍSTICS DE TEMPORADA

13/05/2020 – Bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de dues places d’auxiliar informador turístic –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos — DECRET–

19/06/2020 – Decret canvi vocals –DECRET–

19/06/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

30/06/2020 – Decret constitució borsa de treball i contractacions –DECRET–

———————————————————————————————————–

CONTRACTACIÓ CAPORAL POLICIA LOCAL

28/02/2020 – Procés selectiu  per la provisió d’un caporal  del cos de la policia local de l’Ajuntament de Cadaqués –EDICTE–

05/05/2020 – Continuació procés selectiu –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

30/07/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

—————————————————————————————————

CONTRACTACIÓ AGENTS INTERINS POLICIA TEMPORADA

28/02/2020 – Procés selectiu  per la creació d’una borsa de treball d’agents  per cobrir interinament places de temporada del cos de la policia local de Cadaqués –EDICTE–

05/05/2020 – Continuació procés selectiu –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos — DECRET–

23/06/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

02/07/2020 – Resultats prova aptitud física –RESULTATS–

03/07/2020 – Decret redistribució proves divendres 3 de juliol –DECRET–

03/07/2020 – Resultats prova coneixements del territori, culturals i actualitat, i cas pràctic i coneixements professionals –RESULTATS–

08/07/2020 – Resultats prova psicotècnica i entrevista personal –RESULTATS–

10/07/2020 – Decret constitució borsa de treball –DECRET–

—————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ AGENTS INTERINS POLICIA OCUPACIÓ PERMAMENT

28/02/2020 – Procés selectiu per la creació  d’una borsa de treball d’agents  per cobrir interinament  places d’ocupació permanent del cos de la policia local de Cadaqués –EDICTE–

05/05/2020 – Continuació procés selectiu –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos — DECRET–

23/06/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

02/07/2020 – Resultats prova aptitud física –RESULTATS–

03/07/2020 – Decret redistribució proves divendres 3 de juliol –DECRET–

03/07/2020 – Resultats prova coneixements del territori, culturals i actualitat, i cas pràctic i coneixements professionals –RESULTATS–

08/07/2020 – Resultats prova psicotècnica i entrevista personal –RESULTATS–

10/07/2020 – Decret constitució borsa de treball –DECRET–

—————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ TÈCNIC GESTIÓ ESPORTIVA 

22/10/2019 – Decret resultats i creació d’una borsa de tècnic en gestió esportiva –Decret–

15/10/2019 – Decret tribunal i nova data de realització de les proves per tècnic de gestió esportiva –Decret–

23/09/2019 – Decret llistat admesos i exclosos i data del tribunal –Decret–

14/08/2019 – Bases per la contractació de tècnic en gestió esportiva (inici termini presentació de sol·licituds el dia 19 d’agost) –Bases–

11/10/2019 – Decret de suspensió de les proves de selecció previstes pel dilluns dia 14 d’octubre –Decret–

11/10/2019 – Decret de rectificació d’errada material del decret 210/2019 pel que s’aprova la convocatòria i les bases per a la selecció d’un tècnic de gestió esportiva a mitja jornada i creació de borsa de treball resultant –Decret–

—————————————————————————————————————

CONTRACTACIÓ SUBALTERN

15/10/2019 – Decret resultats selecció subaltern i creació de borsa de treball –Decret–

24/09/2019 – Decret llistat admesos  i data i tribunal –Decret–

14/08/2019 – Bases per la contractació de un subaltern (inici termini presentació de sol·licituds el dia 19 d’agost) –Bases–

———————————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIU EN PRACTIQUES 13/08/2019

13/08/2019 – Bases per administratiu en pràctiques (inici termini presentació de sol·licituds el dia 13 d’agost) –Bases–

——————————————————————————————————————-

11/06/2019 – Decret resultats informadors –Decret–

07/06/2019 – Decret de llista d’admesos i data de les proves per informadors –Decret–

08/05/2019 – Bases que regeixen la convocatoria per a la provisio com a personal laboral temporal de 2 auxiliars informadors –Bases–

——————————————————————————————————-

05/06/2019 – Decret resultats constitució de borsa  taquillers museu –Decret–

31/05/2019 – Llista definitiva de candidats admesos, data de les activitats valoratives i tribunal qualificador del procés de selecció per la creació de dues places de taquillers de museu i creació d’una borsa de treball –Llista–

17/04/2019 – Edicte de les bases que han de regir el procés de selecció per la contractació de 2 taquillers de museu per temporada d’estiu de 2019 –Bases– –BOP–

———————————————————————————————————–

07/05/2019 – Decret de publicació dels resultats dels finalistes i constitució de una borsa de treball d’operari vigilant de serveis maritims –Decret–

16/04/2019 – Llista definitiva admesos serveis maritims –llista definitva admesos serveis maritims–

10/04/2019 – Decret llistat provisional serveis maritims — llista provisional serveis marítims —

28/02/2019 – Convocatòria per una borsa de treball de vigilants operaris de serveis marítims –Edicte– –BOP– –DOGC–

—————————————————————————-

18/02/2019 – Decret de llista definitiva d’admesos borsa arquitectes –Decret–

——————————————————————————————————————

13/05/2019 – Decret de resultats finals i ampliació borsa –Decret–

12/04/2019 – Acord de suspensió de proves i nova data –Acord–

09/04/2019 – Llistat resolucio proves físiques –Resolucio proves fisiques–

28/03/2019 – Llista definitiva d’admesos i exclosos juntament amb el calendari de les proves –Llista–

08/03/2019 – Llistat provisional d’admesos i exclosos per la ampliació de borsa d’agents de policia –Llista–

12/02/2019 – Edicte de les bases de la nova convocatoria per ampliar la borsa de policies –Edicte– –DOGC– –BOP–

———————————————————

06/02/2019 – Base rectora de la convocatòraia de l’ampliació de la borsa de treball existent d’agents interins –Edicte–

———————————————————————————

28/11/2018 – Edicte de publicació de les bases que han de regir el procés de selecció per la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –Edicte bases–

——————————–

28/11/2018 – Decret d’admesos i exclosos, data de convocatòria i composició del tribunaldel procediment de selecció d’un dinamitzador juvenil –Decret–

06/11/2018 – Edicte bases del proces per la contractació d’un dinamitzador juvenil — Edicte bases —

———————————————————-

17/09/2018 – Edicte de llistat d’atmesos a la selecció d’un auxiliar administratiu en practiques –Edicte admesos —

19/09/2018 – Edicte de publicació de les bases per les quals es regeix el procés de selecció d’un auxiliar administratiu en practiques –Edicte– 

——————————————————

21/08/2018 – Edicte d’aprovació de la llista d’admesos i exclosos, data de convocatòria i publicació del tribunal del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –BOP–
——————————

27/12/2018 – Rectificació resultats finals i constitució de la borsa –Decret-

21/12/2018 – Resultats finals i consticució de la borsa de agents de policia –Decret–

12/12/2018 – Resultats proves coneixements –Resultats proves coneixements–

30/11/2018 – Resultats proves fisiques –Resultats proves físiques–

22/11/2018 – Llistat definitiva, calendari i composició candidats procés selecció agents –Llistat definitiva i calendari–

19/10/2018 – Edicte de llistat d’admesos a la selecció d’agent de policia grup C2 –Provisional edicte admesos —

06/08/2018 – Edicte de publicació de l’acord pel qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu per constituir una borsa de treball d’agents de policia grup C2 –BOP–

——————————————————————————–

06/08/2018 – Decret de rectificació d’errada – Convocatòria procés de selecció d’arquitecte Grup A –DECRET–

——————————————————————————–

26/07/2016 – DECRET DE NOVA CONVOCATORIA AL PROCES SELECTIU PER A LA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIUS AL SERVEI D’ECONOMIA –DECRET– –BOP–
———————————————————————————————————-

17/01/2019 – Resultat del prcés selectiu per a una borsa de treball d’administratiu –Decret de resultats administratius eco–

10/07/2018 – BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA AL SERVEI D’ECONOMIA, EN RÈGIM DE LABORAL TEMPORAL I/O FUNCIONARI/A INTERI/A, GRUP C, SUBGRUP 1. –EDICTE–

———————————————————————————————————————–

17/01/2019 – Resultat del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –Decret de resultats arquitectes–

09/07/2018 – BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTE SUPERIOR, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERI/A, GRUP A, SUBGRUP 1. –EDICTE–