Alcaldessa

Sra. Maria Pia Seriñana Torrents
Alcaldia
alcaldia@cadaques.cat

 • Competències de l'Alcalde

   

  • Dirigir el govern i l’administració municipal.
  • Convocar i presidir les sessions del ple i de la junta de govern, excepte en els supòsits establerts en la LRBRL i en la legislació electoral general, i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
  • Dictar bàndols.
  • Exercir les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan i, en cas d’urgència, en matèria de competència del ple, en aquest últim cas donant compte a aquest en la primera sessió que celebri per ratificar-ho.
  • La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcaldia.
  • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofes o d’infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte al ple immediatament.
  • La concertació d’operacions de crèdit, llevat de les que disposa l’article 158.5 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin establertes en el pressupost i el seu import acumulat dintre de cada exercici econòmic no superi el 10 % dels seus recursos ordinaris, amb excepció de les de Tresoreria, que li corresponen quan l’import acumulat de l’operació viva a cada moment no superi el 15 % dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.
  • La prefectura superior de tot el personal.
  • La separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral.