Junta de Govern Local

Sra. Maria Pia Seriñana Torrents
Alcaldessa
alcaldia@cadaques.cat


Sr. Fernando Granados Jaen
1r Tinent d’Alcaldia
fernando@cadaques.cat


Sra. Airy Rodriguez Rotllan
2ª Tinent d’Alcaldia
airy@cadaques.cat


Sr. Manel Rahola Pallas
3r Tinent d’Alcaldia
manel@cadaques.cat


 • Competències de la Junta de Govern Local
  • La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
  • La concertació d’operacions de crèdit que suposin dins de cada exercici econòmic, una quantia acumulada superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
  • La concertació d’operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment, superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com, els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.
  • L’aprovació dels Projectes d’Obres i Serveis, quan sigui competent per la seva contractació o concessió i quan no estiguin previstos en el pressupost.
  • La celebració de contractes privats i l’adjudicació de concessions sobre bens demanials, així com l’adquisició de bens immobles i drets subjectes a legislació patrimonial i l’alienació de patrimoni, quant el pressupost base de licitació superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o l’import de 3.000.000 €, així com l’alienació de bens declarats de valor històric o artístic, independentment del seu valor.
  • L’establiment o modificació dels preus públics que no tinguin la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic.
  • L’autorització o denegació d’incompatibilitats al personal al servei de l’Ajuntament per a un segon lloc o activitat en el sector públic, així com la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat per a l’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les administracions públiques, a que es refereix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
  • L’aprovació de convenis de col·laboració o cooperació, en matèries relacionades directament amb el foment d’ocupació, sempre que la seva durada sigui inferior a un any.
  • Els convenis interadministratius als que fa referència els articles 303 i següents del ROAS, a excepció dels convenis interadministratius marc i els convenis pels quals es transfereixen o es deleguen competències municipals en favor d’altres administracions públiques.
  • La resolució dels recursos de reposició que es puguin interposar contra els actes dictats en l’exercici de totes les competències delegades.
  • L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
  • Aprovar l’oferta pública d’ocupació, segons el pressupost i la plantilla de personal aprova per el Ple.
  • Aprovar les bases de les proves de selecció de personal i les seves convocatòries i redistribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
  • Adoptar les sancions de tot el personal.
  • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
  • La contractació inclosa la menor, d’obres, subministraments i serveis, les concessions d’obres i serveis i els contractes administratius especials amb import estimat no superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els de quantia superior a 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual quant la seva duració no sigui superior a quatre anys, incloent eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit a recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia senyalada.
  • La celebració de contractes privats i l’adjudicació de concessions sobre bens demanials, així com l’adquisició de bens immobles i drets subjectes a legislació patrimonial quant el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000 €, així com l’alienació de patrimoni quant el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicada.
  • L’aprovació dels projectes d’obra i serveis quant sigui competent per la seva contractació o concessió i estigui previst al pressupost.
  • L’atorgament de llicències, a excepció que la legislació sectorial disposi expressament la competència del ple o la junta de govern local d’aquesta competència.
  • Ordenar la publicació i execució dels acords de l’ajuntament i fer-los complir.
  • Les demés que expressament atribueixin les lleis de l’Estat o la Generalitat assignades al municipi i no s’atribueixin a altres òrgans municipals.
  • Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes.