Ple

Fem Cadaqués – Independents de Catalunya (Fem CDQ-IDC)

Sra. Maria Pia Seriñana Torrents
Alcaldessa, d’Urbanisme, Governació i Habitatge
alcaldia@cadaques.cat

Sr. Fernando Granados Jaen
1r Tinent d’Alcaldia Regidor de Serveis, Neteja Viària, Educació (Excepte Taller de Música) i Unitat Operativa de Manteniment (Brigada Municipal)
fernando@cadaques.cat

Sra. Airy Rodriguez Rotllan
2ª Tinent d’Alcaldia Regidora d’Hisenda, Festes i tradicions, Recursos Humans i Joventut
airy@cadaques.cat

Sr. Sergi Blay Garcia
Regidor d’Esports, Activitats i promoció econòmica, Comunicació i Transparència
sergib@cadaques.cat

Sr. Ismael Vila Gelonch
Regidor Medi Ambient, Contractació, Mobilitat i Mercats
isma@cadaques.cat

Sr. Manel Rahola Pallas
3r Tinent d’Alcaldia Regidor Serveis Marítims, Recaptació i Noves tecnologies
manel@cadaques.cat

Sra. Núria Duran Descamps
Regidora de Turisme, Cultura, Participació Ciutadana, Gent Gran i Benestar Social i Salut
nuria@cadaques.cat


Juntes per Cadaqués (JUNTS)

Sra. Ester Martín Faixó

Sra. Laura Bielsa Lopez

Sra. Esther Marisol Coca Lazarte

Sra. Laura Moscardo Petho

juntesxcadaques@gmail.com

 • Competències del Ple
  • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
  • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l’article 45, creació d’òrgans desconcentrats, alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o la modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
  • L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualssevol de dits instruments.
  • L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
  • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i la modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
  • L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
  • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.
  • L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual.
  • L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  • Les que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
  • La votació sobre la moció de censura a l’Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.
 • Convocatòries de Plens
 • Calendari de Plens

  Es convocaran amb una periodicitat de 3 mesos, tindrà lloc el tercer dijous dels mesos de maig, juny, setembre i desembre, a les 10:00 hores, al saló de Plens de l’ajuntament

 • Acords dels Plens