7. S’especifiquen els diferents òrgans de govern i les seves funcions?

El Ple Municipal

És es màxim òrgan de representació i deliberació de l’Ajuntament. Està format per 11 regidors i regidores (es que pertoquen per la població de Cadaqués) que han estat escollits a ses eleccions municipals. 

El Ple està presidit per l’alcalde i es divideix per grups municipals. Així, actualment, al Ple de Cadaqués hi ha dos grups municipals: ERC-AM (6 regidors) i CDC (5). 

Ordinàriament, es reuneix un cop cada dos mesos (segon dilluns feiner de cada mes imparell a les 18.00 hores) i s’hi discuteixen i aproven es principals assumptes municipals. Els plens són sessions obertes al públic.

Tinents d’Alcalde i Junta de Govern Local

El cartipàs municipal de l’Ajuntament de Cadaqués, per al mandat 2015-2019, està format per l’alcaldia i tres tinences d’alcaldies (aprovat en ple celebrat el dia 22/06/2015):
1. Primer Tinent d’Alcalde: Fernanda Moreno i José
2. Segona Tinent d’Alcalde: Alba Martín i Moreno
3. Tercer Tinent d’Alcalde: Santi Sanés i Adanero

Aquests són es tres tinents d’alcalde que són es que configuren –conjuntament amb l’alcalde- la Junta de Govern Local. La Junta de Govern està formada per l’alcalde i es tinents d’alcalde i ses seues funcions són ses que delega el Ple i l’alcalde. El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç des regidors. Ses altres regidors amb delegacions de govern que no són membres de la Junta poden ser convidats per l’alcalde, però hi assisteixen amb veu i sense vot.

Distribució de ses regidories

Josep Lloret i Parellada
Alcaldia – Àrees de Benestar Social, Sanitat i Governació

Fernanda Moreno i José
Àrees de Hisenda, Promoció Econòmica i Gestió del Territori

Alba Martín Moreno
Àrees de Turisme, Esports, Fires i Mercats

Santiago Sanés i Adanero
Àrees d’Obres i Serveis i Urbanisme

Eulàlia González i Salvadó
Àrees de Festes, Joventut i Ensenyament

Margarita Figueras i Riera
Àrees de Cultura i Participació ciutadana

organigrama politic nandi morenoComissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes, d’existència preceptiva, estarà constituïda per membres des diferents grups polítics integrants de la Corporació.

La citada Comissió, que dictaminarà pel sistema de vot ponderat, està formada pes membres següents:

1. President: Josep Lloret Parellada, Alcalde – President.
2. Vocal: Sr. Francesc Saló Navarra, Primer Tinent d’Alcalde i Sra. Alba Martín Moreno, Segona Tinent d’Alcalde, designats pel Grup Municipal d’ERC-AM.
3. Vocal: Sr. Joan Figueras Pomés, Regidors, Clàudia Pomés Salas designats pel Grup Municipal de CIU.

Fonaments de dret
• Arts. 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
• Arts. 48, 58, 101 i 104 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
• Arts. 125 a 127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).

Comissió Especial d’Urbanisme

La Comissió Municipal d’Urbanisme creada amb la finalitat d’estudiar, informar i participar en tot el referent a matèria urbanística.

Es membres de la Comissió municipal d’urbanisme són:

President: Josep Lloret Parellada, Alcalde – President.

Vocals:
a) Francesc Saló Navarra, primer tinent d’Alcalde.
b) Santiago Sanés Adanero, tercer tinent d’Alcalde.
c) Joan Figueras Pomés, regidor.
d) Ferran Granados Jaén, regidor.
e) L’arquitecte municipal.

Actuarà com a secretari la Secretària – Interventora de l’Ajuntament, o bé treballador municipal que el substitueixi.

Tots es càrrecs electes són referits a l’Ajuntament de Cadaqués. Es membres de la Comissió tindran dret de veu i de vot, excepte el secretari quan no sigui vocal, que només tindrà dret de veu.

Així mateix, es càrrecs electes podran delegar es seu càrrec a un membre des seu mateix grup municipal.

Es seus components es reuniran, prèviament sempre que el Ple hagi de tractar temes urbanístics i com a mínim 4 cops l’any, sempre i quan l’Alcalde president la convoqui oportunament.

La convocatòria d’aquesta comissió la farà el Sr. Alcalde, amb 48 hores d’antelació, sempre que calgui examinar i informar temes urbanístics. Cada grup municipal disposarà des vots corresponents al número de regidors que el composen adoptant ses acords per majoria simple amb el vot ponderat de la forma exposada.

Fonaments de dret
• Arts. 48.2, 49 i 60 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

Òrgans col·legiats

L’Ajuntament de Cadaqués també participa en òrgans col·legiats externs al consistori que tenen vinculació amb el municipi.

Fundació Privada Marmessoria General Escofet
▪ Marga Figueras i Riera

Patronat Hospital i Cementiri
▪ Josep Lloret i Parellada
▪ Alba Martín i Moreno
▪ Imma Vidal i Trèmols

Consorci de la Costa Brava
▪ Santiago Sanés i Adanero

Serveis Marítims de Cadaqués
▪ Josep Lloret i Parellada
▪ Francesc Saló i Navarra
▪ Ferran Granados i Jaén

Fundació Gala-Salvador Dalí
▪ Josep Lloret i Parellada

Consell Escolar Municipal (CEIP i INS)
▪ Josep Lloret i Parellada
▪ Eulàlia González Salvadó
▪ Imma Vidal i Trèmols

Junta Rectora de Cap de Creus
▪ Francesc Saló i Navarra

Entitats Urbanístiques
▪ Santiago Sanés i Adanero

Associació Empordà Turisme
▪ Alba Martín i Moreno