5. Es publica la relació de càrrecs (llocs) de confiança de l’Ajuntament, i l’import individual o col·lectiu de les retribucions?

En el Ple ordinari de l’Ajuntament de Cadaqués que es va celebrar en data 29 de gener de 2016, es decidí la contractació de la Sra. Aurèlia Ballesta Descamps, com a personal eventual, amb funció d’assessorament i confiança a l’alcaldia, amb dedicació de jornada laboral completa, i una retribució de 21.591,50 € bruts anuals en 14 pagues, a partir del dia 1 de febrer d’enguany.