41. Es difon la despesa per habitant?

Despesa per habitant = Obligacions reconegudes / nombre d’habitants

Any 2013

5.744.241,75 € / 2.872 = 2000,08 € per habitant

Any 2014

5.480.757,15 € / 2.884 = 1.900,40 € per habitant

Any 2015

1804,40 € per habitant

Any 2016

1738,04 €