43. Es difon el període mitjà de pagament?

Termini mig de cobrament any 2013

54,75 dies

Termini mig de cobrament any 2014

51,10 dies

Termini mig de cobrament any 2015

71,09 dies (al quart trimestre ja es pagava a 37,60 dies)

Termini mig de cobrament any 2016

14,33 dies