74. Es publiquen les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys càrrecs electes) de l’Ajuntament i els màxims responsables de les entitats participades per l’Ajuntament?

El càrrecs de la corporació que es podran exercir amb dedicacions parcials, amb el seu règim de dedicació que es fixa en un percentatge de la jornada laboral i la retribució bruta anual, seran els següents:

a) Alcalde-president, senyor Josep Lloret Parellada, encarregat de les àrees de governació, sanitat i esports, se li assigna una retribució bruta anual i per 12 pagues de 22.886,28 euros, corresponent a un règim de dedicació parcial del 67%.
b) Senyora Alba Martín Moreno, regidora encarregada de les àrees de turisme, benestar social i comerç, se li assigna una retribució bruta anual i per 12 pagues d’11.443,08 euros, corresponent a un règim de dedicació parcial del 50%.
c) Senyora Margarita Figueras Riera, regidora encarregada de les àrees de cultura i participació ciutadana, se li assigna una retribució bruta anual i per 12 pagues de 5.721,54 euros, corresponent a un règim de dedicació parcial del 25%.
d) Senyora Eulàlia González Salvadó, regidora encarregada de les àrees de joventut, festes i ensenyament, se li assigna una retribució bruta anual i per 12 pagues d’11.443,08 euros, corresponent a un règim de dedicació parcial del 50%.

Per als membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, o hagin renunciat a les seves retribucions, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formen part, els correspondrà la percepció dels següents imports:

A.- Per assistències al Ple de l’Ajuntament 150 €.
B.- Per assistències a Comissió d’urbanisme, comissió especial de comptes, mesa de contractació i junta de portaveus 50 €.
C.- Per assistències a Junta de Govern Local 200 €.

El límit màxim d’assistents amb dret a indemnització a la Mesa de contractació i a la Comissió d’urbanisme s’estableix en 5 membres de la corporació.

El límit màxim d’assistències que els regidors podran percebre per la concurrència efectiva a les sessions de la Junta de Govern Local serà de cinquanta a l’any.

En el Ple ordinari de l’Ajuntament de Cadaqués de data 29 de gener de 2016 es va acordar modificar els càrrecs de la corporació que es podran exercir amb dedicacions parcials, amb el seu règim de dedicació que es fixa en un percentatge de la jornada laboral, i que seran els següents:

  1. Alcalde-president, senyor Josep Lloret Parellada, encarregat de les àrees de governació, sanitat i benestar social, passarà a un règim de dedicació parcial del 85%, amb una retribució bruta anual per 12 pagues de 29.333,40 €.
  2. Senyora Alba Martín Moreno, regidora encarregada de les àrees de turisme, comerç i esports, es quedarà sense dedicació parcial i passarà a una retribució en concepte d’assistències al Ple de l’Ajuntament i a la Junta de Govern Local.
  3. Senyora Margarita Figueras Riera, regidora encarregada de les àrees de cultura i participació ciutadana, passarà a un règim de dedicació parcial del 40%, amb una retribució bruta anual per 12 pagues de 9.245,52 €.
  4. Senyora Eulàlia González Salvadó, regidora encarregada de les àrees de joventut, festes i ensenyament, passarà a un règim de la dedicació parcial del 65%, amb una retribució bruta anual per 12 pagues de 15.024,12 €.