9. Es publica de forma completa la relació de llocs de treball (RLT) o plantilles de personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents?

L’Ajuntament no compte amb aquesta tipologia d’organismes, ens i societats.