Transparència

La Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern neix de la necessitat de regular a nivell autonòmic conceptes bàsics com són la transparència, l’accés a la informació, el bon govern i el govern obert per poder parlar d’una Administració que dona compliment al principi de legalitat i de qualitat en les seves actuacions.

La finalitat de la citada llei és establir un sistema de relació permanent i constant entre ciutadans, administracions públiques i la resta de subjectes obligats, per donar a conèixer i controlar l’activitat pública, sota els principis de transparència i de responsabilitat i, alhora, incentivar la participació ciutadana en els assumptes públics.

La voluntat és establir un diàleg permanent entre els ciutadans i les administracions públiques catalanes, que es fonamenta en el fet de donar a conèixer les activitats i actuacions públiques a través d’una informació pública transparent, de qualitat, de fàcil accés i permanentment actualitzada, per tal d’aconseguir una millora continuada en la qualitat dels serveis i la gestió pública. Alhora la Llei pretén incentivar la participació ciutadana en la presa de decisions públiques i en la definició de polítiques públiques rellevants (govern obert).