Urbanisme

Per contactar amb el servei d’Urbanisme de l’ajuntament de Cadaqués caldrà que us poseu en contacte a través del següent correu electrònic: consultaurbanisme@cadaques.cat

Es valoraran les consultes realitzades i les sol·licituds de cita amb el tècnic municipal

Les consultes hauran de ser el màxim de detallades possibles per tal de determinar la seva efectiva resposta, si s’escau.

Les sol·licituds de cita amb el tècnic municipal caldran que s’ajustin a temes concrets en dubtes de planejament aplicable. No es donaran cites per analitzar projectes prèviament a la sol·licitud de llicència d’obres.

Adreça d’interès a tenir en compte abans de la presentació d’un projecte tècnic (Registre de planejament urbanístic de Catalunya):

https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/cerca

 • WEB URBANISME (POUM-PGOU-PEUCHC)

  Cliqueu a l’enllaç per accedir a sa pàgina d’Urbanisme: http://urbanisme.cadaques.cat/ (en cas d’error obriu l’enllaç a través d’Internet Explorer).

 • COMUNICACIONS PRÈVIES

  COMUNICACIONS PRÈVIES Obres específiques i fins a 10.000 € de pressupost.  L’article 96 del decret 179/1995, de 13 de juny preveu que es pugui substituir la necessitat de llicència per una comunicació prèvia, per l’execució de determinades obres, no necessitades de projecte. Les obres subjectes a comunicació prèvia hauran de complir les següents condicions:

  • No es consideraran comunicacions prèvies:
   • Les obres que es trobin dins de l’àmbit regulat com a Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció.
   • Les obres incloses dins de l’àmbit d’afectació en Domini Públic Marítim Terrestre.
   • Les obres que es trobin en zona no urbanitzable (barraques, parets de pedra, pous, etc.).
  • El pressupost d’execució material no superarà els 10.000 euros (calculat segons els criteris de l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre construccions i obres).
  • No requeriran el muntatge de bastides de més d’una alçada.
  • No requeriran realitzar obres en elements del Domini Públic: voreres, carrers, instal·lacions municipals, mobiliari urbà, etc.
  • En el cas que per la realització de qualsevol d’aquestes obres calgués l’ocupació de la via pública amb contenidors o sacs de runa, aquesta no podrà ser superior a 2 m² i caldrà sol·licitar-ho a l’Ajuntament. Per qualsevol altre tipus d’ocupació, caldrà sol·licitar l’autorització corresponent a l’Ajuntament.
  • L’actuació comunicada quedarà legitimada a partir del moment de la presentació de la comunicació al Registre d’Entrada, i podrà realitzar-se sempre que sigui conforme a la normativa aplicable.
  • Les comunicacions per a l’execució de les actuacions relacionades en aquest article tenen una vigència de dos meses, transcorreguda la qual, i en cas que no s’haguessin executat totalment les obres, caldrà efectuar una nova comunicació.
  • En cap cas estaran subjectes a comunicació prèvia aquelles actuacions urbanístiques que d’acord amb l’article 187 del TRLU, o els seus concordants, ordenin que han d’estar subjectes necessàriament al règim de llicència urbanística.

    Les obres subjectes a comunicació prèvia seran les següents:

  • Actuacions a l’interior (sempre i quan no es modifiqui distribució, estructura ni façana):
   • Repicar i enguixar i pintar parets i sostres a l’interior.
   • Substitució d’elements de fusteria o serralleria.
   • Substitució o reparació de paviments.
   • Modernització o reforma de la cuina (que no comporti el canvi de distribució).
   • Modernització o reforma del bany o rentador (que no comporti el canvi de distribució).
   • Reparació, substitució o implantació d’instal·lacions (electricitat, sanejament, telecomunicacions) sense afectació d’elements comuns.
   • Col·locació o substitució de cel ras (respectant les alçades lliures mínimes establertes).
  • Actuacions parcials de pintura i/o rehabilitació de façanes:
   • Pintat de façanes.
   • Reparació de façanes fins a una altura màxima de planta baixa i planta primera.
   • Reparació, substitució o neteja de canals, canaleres o baixants, ràfecs, cornises, dintells, brancals, gàrgoles o acroteris.
   • Reposició d’elements alterats per accidents o pel deteriorament de la façana.
   • Eliminació d’elements sobreposats sense nova col·locació.
   • Reparació puntual de terrasses, llosanes de balcons i baranes.
   • Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres, persianes o reixes.
   • Reparació o substitució de persianes o tancaments a la planta baixa.
   • Col·locació de reixes en obertures.
  • Reparació parcial de cobertes:
   • Neteja i substitució de teules trencades.
   • Refer minvells, buneres, aiguafons i canals interiors.
   • Pavimentació i/o impermeabilització de terrats.
   • Reparació de xemeneies o d’altres ventilacions.
  • Actuacions a jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat ni moviment de terres:
   • Substitució o reparació de paviments.
   • Reparació o pintat de tanques.
   • Reparació d’instal·lacions.
  • Obres i actuacions a l’interior de locals que no modifiquin distribució, estructures ni façana, sense canvi d’ús, i que no pressuposin cap afectació mediambiental per a l’activitat vigent ja autoritzada (supòsits regulats en la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis).

  Documentació a aportar juntament amb el formulari corresponent degudament omplert i signat:  

   • Croquis detallat i explicació de les obres a executar.
   • Fotografies de l’estat actual de l’àmbit d’actuació.
   • Pressupost detallat i signat pel contractista.
   • Comprovant de pagament de l’autoliquidació.
   • Document d’acceptació de residus emès per un gestor de residus autoritzat.

  INSTÀNCIA COMUNICACIONS PRÈVIES

  IMPRÉS LIQUIDACIÓ OBRES 2024

 • OBRES MENORS (Llicència)

  OBRES MENORS (Llicència) Fins a 60.000 € de pressupost. Es consideren com a obres menors aquelles obres de modificació, reforma o rehabilitació d’un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d’intervenció total o buidat de l’estructura. S’entenen com a tals, les obres parcials que no produeixin una variació essencial de la composició general, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, o que no tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici o no suposin un augment del número d’habitatges, i un pressupost màxim de 60.000 €. Les actuacions que no tinguin la condició d’obra menor, ni estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia, es consideraran subjectes al règim de llicències d’obra major, i es regiran per les disposicions generals establertes a les presents ordenances d’edificació per aquest tipus d’actuacions. Les obres subjectes a llicència d’obra menor seran les següents:

  • Les obres de reforma que no afectin ni modifiquin l’estructura de l’edifici, canvis de distribució sense augmentar el número d’habitatges, ni canvis d’ús.
  • Enderroc de cobertes d’una planta i de superfície màxima de 20 m², sense afectació estructural ni moviments de terres, quedant exclosos els coberts de fibrociment.
  • Construcció o instal·lació de murs o tanques, i anivellament (excepte quan requereixi de moviment de terres o sigui obligatori el compliment d’ordenances específiques i sempre que siguin menors a un metre d’alçada respecte a les cotes naturals del terreny, ni tinguin transcendència per a l’aplicació de l’Altura Reguladora Màxima.
  • Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública (requerirà consulta tècnica prèvia).
  • Reformes interiors de locals o habitatges que modifiquin la distribució, i no afectin l’estructura de l’edifici, encara que existeixi canvi d’ús i canvi de titular.
  • Obres d’enderroc parcial.
  • Actuacions a façanes, mitgeres, patis i terrats, d’alçada superior a la primera planta no incloses a l’article 13.4 paràgraf segon del Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció.
  • Instal·lació de grues de construcció i/o muntacàrregues tant si afecten com si no a la via pública.
  • Instal·lació de bastides.
  • Instal·lacions d’elements publicitaris a locals comercials (rètols, tendals, etc.), inclòs l’àmbit del Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció.
  • Instal·lacions de tendals en habitatges.
  • Actuacions sobre jardins i solars que incloguin tala d’arbrat.
  • Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comuns.
  • Instal·lació d’infraestructures comunes de telecomunicacions en l’edifici.
  • Obres necessàries i instal·lacions d’aire condicionat.
  • Obertura i reposició de rases tant a la via pública com a finques particulars.
  • Construcció de pous.
  • Construccions i/o rehabilitacions de piscines.
  • Coberts de fibrociment.

  Documentació a aportar juntament amb el formulari corresponent degudament omplert i signat:  

  • Memòria descriptiva i croquis.
  • Projecte tècnic.
  • Fotografies de l’estat actual de l’àmbit d’actuació.
  • Pressupost detallat i signat pel contractista.
  • Document d’acceptació de residus emès per un gestor de residus autoritzat.

  No es tramitarà cap sol·licitud de llicència sense els comprovants d’autoliquidació de la taxa urbanística i el seu efectiu pagament (Article 8.2 Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa  per llicències o la comprovació d’actes o actuacions comunicades en matèria d’urbanisme).

  https://cadaques.cat/media/sites/95/O.F.-19-TAXA-PER-LLICENCIES-O-LA-COMPROVACIO-DACTES-O-ACTUACIONS-COMUNICADES-EN-MATERIA-DURBANISME.pdf

  FORMULARI LLICENCIA OBRA MENOR

  IMPRES-LIQUIDACIO-OBRES-MENOR_2024

   

 • OBRES MAJORS (Llicència)

  OBRES MAJORS (Llicència). S’entén per obra major, qualsevol de les actuacions d’edificació, ús o transformació del sòl o del subsòl que no tinguin consideració d’obra menor ni estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia.  

  • Les intervencions integrals en edificis existents com:
   • Rehabilitacions funcionals integrals en edificis existents.
   • Reparacions estructurals integrals en edificis existents.
   • Reformes integrals d’edificis existents.
  • Modificacions de l’aspecte exterior dels edificis com:
   • Canvi de configuració arquitectònica en edificis existents.
   • Ampliació de la superfície i volum construït en edificis existents.
   • Nova planta d’edificis i instal·lacions de tota mena, incloses les soterrades.
  • Les reformes que impliquin la transformació dels usos o de les densitats existents i la variació del nombre o dels límits dels establiments existents en els edificis.
  • La modificació d’obertures a les façanes o murs de càrrega, substitució de sostres i teulats en l’àmbit regulat com a Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció, d’acord amb l’article 13.4 paràgraf segon de l’esmentat Pla Especial.
  • Obres necessàries per a la instal·lació d’ascensors.

  Documentació a aportar juntament amb el formulari corresponent degudament omplert i signat:  

  • Projecte bàsic signat pel tècnic competent en format digital i un certificat del tècnic conforme el document en paper es correspon amb el digital.
  • Full d’assumeix de direcció de l’obra signat pel tècnic competent.
  • Full d’assumeix de direcció d’execució de l’obra signat pel tècnic competent.
  • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.
  • Estudi de gestió de residus.
  • Contracte d’acceptació de residus degudament signat.

  No es tramitarà cap sol·licitud de llicència sense els comprovants d’autoliquidació de la taxa urbanística i el seu efectiu pagament (Article 8.2 Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa  per llicències o la comprovació d’actes o actuacions comunicades en matèria d’urbanisme).

  https://cadaques.cat/media/sites/95/O.F.-19-TAXA-PER-LLICENCIES-O-LA-COMPROVACIO-DACTES-O-ACTUACIONS-COMUNICADES-EN-MATERIA-DURBANISME.pdf

  FORMULARI LLICENCIA OBRA MAJOR

  IMPRES-LIQUIDACIO-OBRES-MAJOR-2024