Urbanisme

 • WEB URBANISME (POUM-PGOU-PEUCHC)

  Cliqueu a l’enllaç per accedir a sa pàgina d’Urbanisme: http://urbanisme.cadaques.cat/ (en cas d’error obriu l’enllaç a través d’Internet Explorer).

 • COMUNICACIONS PRÈVIES

  COMUNICACIONS PRÈVIES Obres específiques i fins a 10.000 € de pressupost.  L’article 96 del decret 179/1995, de 13 de juny preveu que es pugui substituir la necessitat de llicència per una comunicació prèvia, per l’execució de determinades obres, no necessitades de projecte. Les obres subjectes a comunicació prèvia hauran de complir les següents condicions:

  • No es consideraran comunicacions prèvies:
   • Les obres que es trobin dins de l’àmbit regulat com a Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció.
   • Les obres incloses dins de l’àmbit d’afectació en Domini Públic Marítim Terrestre.
   • Les obres que es trobin en zona no urbanitzable (barraques, parets de pedra, pous, etc.).
  • El pressupost d’execució material no superarà els 10.000 euros (calculat segons els criteris de l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre construccions i obres).
  • No requeriran el muntatge de bastides de més d’una alçada.
  • No requeriran realitzar obres en elements del Domini Públic: voreres, carrers, instal·lacions municipals, mobiliari urbà, etc.
  • En el cas que per la realització de qualsevol d’aquestes obres calgués l’ocupació de la via pública amb contenidors o sacs de runa, aquesta no podrà ser superior a 2 m² i caldrà sol·licitar-ho a l’Ajuntament. Per qualsevol altre tipus d’ocupació, caldrà sol·licitar l’autorització corresponent a l’Ajuntament.
  • L’actuació comunicada quedarà legitimada a partir del moment de la presentació de la comunicació al Registre d’Entrada, i podrà realitzar-se sempre que sigui conforme a la normativa aplicable.
  • Les comunicacions per a l’execució de les actuacions relacionades en aquest article tenen una vigència de dos meses, transcorreguda la qual, i en cas que no s’haguessin executat totalment les obres, caldrà efectuar una nova comunicació.
  • En cap cas estaran subjectes a comunicació prèvia aquelles actuacions urbanístiques que d’acord amb l’article 187 del TRLU, o els seus concordants, ordenin que han d’estar subjectes necessàriament al règim de llicència urbanística.

    Les obres subjectes a comunicació prèvia seran les següents:

  • Actuacions a l’interior (sempre i quan no es modifiqui distribució, estructura ni façana):
   • Repicar i enguixar i pintar parets i sostres a l’interior.
   • Substitució d’elements de fusteria o serralleria.
   • Substitució o reparació de paviments.
   • Modernització o reforma de la cuina (que no comporti el canvi de distribució).
   • Modernització o reforma del bany o rentador (que no comporti el canvi de distribució).
   • Reparació, substitució o implantació d’instal·lacions (electricitat, sanejament, telecomunicacions) sense afectació d’elements comuns.
   • Col·locació o substitució de cel ras (respectant les alçades lliures mínimes establertes).
  • Actuacions parcials de pintura i/o rehabilitació de façanes:
   • Pintat de façanes.
   • Reparació de façanes fins a una altura màxima de planta baixa i planta primera.
   • Reparació, substitució o neteja de canals, canaleres o baixants, ràfecs, cornises, dintells, brancals, gàrgoles o acroteris.
   • Reposició d’elements alterats per accidents o pel deteriorament de la façana.
   • Eliminació d’elements sobreposats sense nova col·locació.
   • Reparació puntual de terrasses, llosanes de balcons i baranes.
   • Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres, persianes o reixes.
   • Reparació o substitució de persianes o tancaments a la planta baixa.
   • Col·locació de reixes en obertures.
  • Reparació parcial de cobertes:
   • Neteja i substitució de teules trencades.
   • Refer minvells, buneres, aiguafons i canals interiors.
   • Pavimentació i/o impermeabilització de terrats.
   • Reparació de xemeneies o d’altres ventilacions.
  • Actuacions a jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat ni moviment de terres:
   • Substitució o reparació de paviments.
   • Reparació o pintat de tanques.
   • Reparació d’instal·lacions.
  • Obres i actuacions a l’interior de locals que no modifiquin distribució, estructures ni façana, sense canvi d’ús, i que no pressuposin cap afectació mediambiental per a l’activitat vigent ja autoritzada (supòsits regulats en la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis).

  Documentació a aportar juntament amb el formulari corresponent degudament omplert i signat:  

   • Croquis detallat i explicació de les obres a executar.
   • Fotografies de l’estat actual de l’àmbit d’actuació.
   • Pressupost detallat i signat pel contractista.
   • Comprovant de pagament de l’autoliquidació.
   • Document d’acceptació de residus emès per un gestor de residus autoritzat.

    INSTÀNCIA COMUNICACIONS PRÈVIES

    CÀLCUL LIQUIDACIONS

 • OBRES MENORS (Llicència)

  OBRES MENORS (Llicència) Fins a 60.000 € de pressupost. Es consideren com a obres menors aquelles obres de modificació, reforma o rehabilitació d’un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d’intervenció total o buidat de l’estructura. S’entenen com a tals, les obres parcials que no produeixin una variació essencial de la composició general, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, o que no tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici o no suposin un augment del número d’habitatges, i un pressupost màxim de 60.000 €. Les actuacions que no tinguin la condició d’obra menor, ni estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia, es consideraran subjectes al règim de llicències d’obra major, i es regiran per les disposicions generals establertes a les presents ordenances d’edificació per aquest tipus d’actuacions. Les obres subjectes a llicència d’obra menor seran les següents:

  • Les obres de reforma que no afectin ni modifiquin l’estructura de l’edifici, canvis de distribució sense augmentar el número d’habitatges, ni canvis d’ús.
  • Enderroc de cobertes d’una planta i de superfície màxima de 20 m², sense afectació estructural ni moviments de terres, quedant exclosos els coberts de fibrociment.
  • Construcció o instal·lació de murs o tanques, i anivellament (excepte quan requereixi de moviment de terres o sigui obligatori el compliment d’ordenances específiques i sempre que siguin menors a un metre d’alçada respecte a les cotes naturals del terreny, ni tinguin transcendència per a l’aplicació de l’Altura Reguladora Màxima.
  • Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública (requerirà consulta tècnica prèvia).
  • Reformes interiors de locals o habitatges que modifiquin la distribució, i no afectin l’estructura de l’edifici, encara que existeixi canvi d’ús i canvi de titular.
  • Obres d’enderroc parcial.
  • Actuacions a façanes, mitgeres, patis i terrats, d’alçada superior a la primera planta no incloses a l’article 13.4 paràgraf segon del Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció.
  • Instal·lació de grues de construcció i/o muntacàrregues tant si afecten com si no a la via pública.
  • Instal·lació de bastides.
  • Instal·lacions d’elements publicitaris a locals comercials (rètols, tendals, etc.), inclòs l’àmbit del Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció.
  • Instal·lacions de tendals en habitatges.
  • Actuacions sobre jardins i solars que incloguin tala d’arbrat.
  • Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comuns.
  • Instal·lació d’infraestructures comunes de telecomunicacions en l’edifici.
  • Obres necessàries i instal·lacions d’aire condicionat.
  • Obertura i reposició de rases tant a la via pública com a finques particulars.
  • Construcció de pous.
  • Construccions i/o rehabilitacions de piscines.
  • Coberts de fibrociment.

  Documentació a aportar juntament amb el formulari corresponent degudament omplert i signat:  

  • Memòria descriptiva i croquis.
  • Projecte tècnic.
  • Fotografies de l’estat actual de l’àmbit d’actuació.
  • Pressupost detallat i signat pel contractista.
  • Document d’acceptació de residus emès per un gestor de residus autoritzat.

  INSTÀNCIA LLICÈNCIA OBRA MENOR

 • OBRES MAJORS (Llicència)

  OBRES MAJORS (Llicència). S’entén per obra major, qualsevol de les actuacions d’edificació, ús o transformació del sòl o del subsòl que no tinguin consideració d’obra menor ni estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia.  

  • Les intervencions integrals en edificis existents com:
   • Rehabilitacions funcionals integrals en edificis existents.
   • Reparacions estructurals integrals en edificis existents.
   • Reformes integrals d’edificis existents.
  • Modificacions de l’aspecte exterior dels edificis com:
   • Canvi de configuració arquitectònica en edificis existents.
   • Ampliació de la superfície i volum construït en edificis existents.
   • Nova planta d’edificis i instal·lacions de tota mena, incloses les soterrades.
  • Les reformes que impliquin la transformació dels usos o de les densitats existents i la variació del nombre o dels límits dels establiments existents en els edificis.
  • La modificació d’obertures a les façanes o murs de càrrega, substitució de sostres i teulats en l’àmbit regulat com a Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció, d’acord amb l’article 13.4 paràgraf segon de l’esmentat Pla Especial.
  • Obres necessàries per a la instal·lació d’ascensors.

  Documentació a aportar juntament amb el formulari corresponent degudament omplert i signat:  

  • Projecte bàsic signat pel tècnic competent en format digital i un certificat del tècnic conforme el document en paper es correspon amb el digital.
  • Full d’assumeix de direcció de l’obra signat pel tècnic competent.
  • Full d’assumeix de direcció d’execució de l’obra signat pel tècnic competent.
  • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.
  • Estudi de gestió de residus.
  • Contracte d’acceptació de residus degudament signat.

  INSTÀNCIA OBRA MAJORS (Llicència)