BAN INFORMATIU AVARAMENTS, XINXORROS, CAIACS I RIBA

Manteniment de la plaça d’avaraments, xinxorros, caiacs i riba

Senyors/es,

Per la present em plau fer-vos avinent que, per tal de poder mantenir seva plaça d’avarament, xinxorro, caiac i anella a les ribes del Poal i de Portlligat per a la propera temporada 2024 i, seguint l’establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones físiques hauran de presentar una instància, ja sigui presencial o de forma telemàtica, omplint totes les dades personals i adjuntant el rol en cas d’avarament i anella a la riba i especificant dades de l’embarcació en cas de xinxorros o caiacs.

La data màxima per presentar la confirmació de la plaça és fins el 29 de Febrer de 2024.

En cas de no presentar la instància corresponent es procedirà a donar de baixa del padró d’avaraments, xinxorros, caiacs i riba de manera definitiva.

Així mateix, em plau recordar-vos que estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu almenys els subjectes següents:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, incloent-hi també els notaris i registradors de la propietat.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Serà obligatori per als AVARAMENTS, RIBA DES POAL I RIBA DE PORTLLIGAT la presentació de la següent documentació:

  • Certificat de navegabilitat
  • Assegurança de l’embarcació

*Serà obligatori col·locar l’adhesiu distintiu de la temporada a les embarcacions.

Conseqüentment, no serà vàlid realitzar la reserva de la plaça corresponent com fins ara per correu electrònic, atès que no es compleixen els mecanismes d’identificació i autentificació corresponents.