BAN INFORMATIU llicencia per a l’ocupació de la Via Pública 2024

  Expedient núm.: X2023003614Títol: Llicències OVP 2024 Senyor/a, Per la present em plau fer-vos avinent que a efectes de verificar per part dels serveistècnics municipals la viabilitat de les propostes per a la temporada 2024, caldrà quetotes les activitats comercials que vulguin una llicència per a l’Ocupació de la ViaPública presentin la sol·licitud corresponent a […]

Subvencions de la Diputació de Girona per al desenvolupament d’actuacions de conservació del Patrimoni Natural per a Espais d’Interès Natural, anualitat 2023.

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha concedit un ajut de 10.000,00€ a l’Ajuntament de Cadaqués, com a suport a les actuacions de conservació i millora del fons marí de la Badia de Cadaqués, amb la retirada de voluminosos per la preservació del creixement de la posidònia. LINK – SUBV FONS […]

SUBVENCIÓ DEL FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 2023, DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Ajuntament de Cadaqués ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona per import de 29.030,32€, dins el Fons Econòmic de caràcter Extraordinari, de l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de l’any 2023, destinat al finançament dels següents serveis municipals: Pintura viària i senyalització 17.030,32€ Mobiliaria Urbà i : 6.000,00€ Equips Informàtics: 6.000,00€   TOTAL: […]

Subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, anualitat 2023. – Programa A1

El Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha concedit un ajut de 1.873,00€ a l’Ajuntament de Cadaqués, com a suport a les despeses derivades de la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport, de l’equipament municipal “Pavelló Es Quatre Camins”. LINK – A1 ESPORTS

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona anualitat 2023

-LINK- FONS COOP 2023 La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Cadaqués, per import de 90.086,90€ dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de 2023, desglossat de la següent manera: Despeses d’Inversions: 73.939,80€ Despeses Culturals: 13.048,20€ Accés a les Noves Tecnologies: 1.698,90€ Arranjament de Camins Municipals: 1.400,00€

Subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per cofinançar les despeses extraordinàries realitzades i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit un ajut de 4.426,84€ a l’Ajuntament de Cadaqués, pel finançament de les depeses extraordinàries generades pel transport d’aigua potable a la zona de serveis del Cap de Creus, mitjançant vehicles cisterna, durant l’any 2022. SUBV ACA-LINK-

1 2 3 7