BAN INFORMATIU llicencia per a l’ocupació de la Via Pública 2023

Expedient núm.: X2022003549
Títol: Llicències OVP 2023

Per la present em plau fer-vos avinent que a efectes de verificar per part dels serveis
tècnics municipals la viabilitat de les propostes per a la temporada 2023, caldrà que
totes les activitats comercials que vulguin una llicència per a l’Ocupació de la Via
Pública presentin la sol·licitud corresponent a l’Ajuntament de Cadaqués.

Conseqüentment, caldrà tramitar les sol·licituds conforme els preceptes de l’Ordenança
general de convivència ciutadana i via pública i del document guia per dur a terme les
esmentades sol·licituds que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament.

A tal efecte, em plau informar-vos que les sol·licituds s’hauran de formular via
telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament del 3 d’octubre de 2022 al 31 de
desembre de 2022

BAN INFORMATIU OVP 2023

LINK FORMULARI