Servei de llançadores temporada 2022 – ACCÉS CAP DE CREUS –

Servei de llançadores temporada 2022 1. Horari de les restriccions d’accés vehicles: 2. Horari llançadores: 3. Parades de les llançadores: 4. Els preus públics: 5. Empresa que realitzarà el servei llançadores: 6. Calendari servei de la temporada 2022: -LINK-SERVEI DE LLANÇADORES 2022-PDF-

CONSULTA PÚBLICA SOBRE UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE CADAQUÉS (PGOU) I MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CONJUNT HISTÒRIC DE CADAQUÉS I EL SEU ENTORN DE PROTECCIÓ (PEUCH) PEL QUE FA REFERÈNCIA A LA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER SANT ISIDRE NUM. 18 – EXPEDIENT NUM. X2022001040

EDICTE – CONSULTA PUBLICA – DOCUMENTACIO MODIFICACIO PUNTUAL PGOU I PEUCHC – FINCA CARRER SANT ISIDRE 18 CADAQUES DOCUMENTACIO MODIFICACIO PUNTUAL PGOU – FINCA CARRER SANT ISIDRE 18 CADAQUES DOCUMENTACIO MODIFICACIO PUNTUAL PEUCHC – FINCA CARRER SANT ISIDRE 18 CADAQUES

PLA LOCAL JUVENTUT CADAQUÉS

Aquest Pla Local de Joventut de Cadaqués(en endavant PLJ) s’ha elaborat per a conèixer la situació dels joves en el nostre municipi, de les seves problemàtiques i de les seves necessitats, i és alhora el mecanisme que ens ha de permetre incidir i millorar les polítiques de joventut. L’objectiu d’aquest PLJ ha estat conèixer les […]

08/04/2022 – 08/04/2023 SUSPENSIO TRAMITACIO PLANS URBANISTIC DERIVATS I GESTIO I ATORGAMENT LLICENCIES -POUM – ACORD PO 30-03-2022

Suspensió tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com suspensió per a l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a l’estudi de […]

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ D’URGÈNICIA PER PLAÇA VACANT DE FUNCIONARI INTERÍ

S’ha resolt, a través del Decret d’Alcaldia 2022DECR000285 de 28 de març de 2022, la contractació d’urgència a la Sra. Cristina Fortuny Vallejos amb D.N.I XX.XXX.082W, amb efectes des del dia 1 d’abril de 2022, com auxiliar administrativa funcionària interina fins la creació de plaça definitiva, grup C2.   -LINK- ANUNCI DE CONTRACTACIÓ D’URGÈNCIA PER […]

1 5 6 7 8