BAN INFORMATIU llicencia per a l’ocupació de la Via Pública 2024

 

Expedient núm.: X2023003614
Títol: Llicències OVP 2024

Senyor/a,


Per la present em plau fer-vos avinent que a efectes de verificar per part dels serveis
tècnics municipals la viabilitat de les propostes per a la temporada 2024, caldrà que
totes les activitats comercials que vulguin una llicència per a l’Ocupació de la Via
Pública presentin la sol·licitud corresponent a l’Ajuntament de Cadaqués.


Conseqüentment, caldrà tramitar les sol·licituds conforme els preceptes de l’Ordenança
general de convivència ciutadana i via pública i del document guia per dur a terme les
esmentades sol·licituds que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament.


A tal efecte, em plau informar-vos que les sol·licituds s’hauran de formular via telemàtica
a la seu electrònica de l’Ajuntament:


      -Activitats que es trobin dins del Pla d’Usos 2024, en Zona Pública Marítim
       Terrestre del 21 de setembre de 2023 al 31 d’octubre de 2023.
      -Activitats que es trobin en Zona de Servitud Pública del 21 de setembre de
      2023 al 31 de desembre de 2023.

BAN INFORMATIU OVP 2024

LINK FORMULARI