BAN INFORMATIU OFICI AVARAMENTS, XINXORROS, CAIACS I RIBA

Assumpte: Manteniment de la plaça d’avaraments, xinxorros, caiacs i riba

Senyors/es,

Per la present em plau fer-vos avinent que, per tal de poder mantenir seva plaça
d’avarament, xinxorro, caiac i anella a les ribes del Poal i Portlligat per a la propera
temporada 2023 i, seguint l’establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones físiques hauran de
presentar una instància, ja sigui presencial o de forma telemàtica, omplint totes les
dades personals i adjuntant el rol en cas d’avarament i anella a la riba i especificant
dades de l’embarcació en cas de xinxorros o caiacs.

La data màxima per presentar la confirmació de la plaça és fins el 28 de Febrer de 2023.

En cas de no presentar la instància corresponent es procedirà a donar de baixa
del padró d’avaraments, xinxorros, caiacs i riba de manera definitiva.

Així mateix, em plau recordar-vos que estan obligades a relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol
tràmit d’un procediment administratiu almenys els subjectes següents:

-> Les persones jurídiques.
-> Les entitats sense personalitat jurídica.
->Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la
col·legiació obligatòria, incloent-hi també els notaris i registradors de la
propietat.
-> Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració.

Conseqüentment, no serà vàlid realitzar la reserva de la plaça corresponent com fins
ara per correu electrònic, atès que no es compleixen els mecanismes d’identificació i
autentificació corresponents.

OFICI BAN INFORMATIU AVARAMENTS, XINXORROS, CAIACS I RIBA