PLA LOCAL JUVENTUT CADAQUÉS

Aquest Pla Local de Joventut de Cadaqués(en endavant PLJ) s’ha elaborat per a
conèixer la situació dels joves en el nostre municipi, de les seves problemàtiques i de
les seves necessitats, i és alhora el mecanisme que ens ha de permetre incidir i millorar
les polítiques de joventut. L’objectiu d’aquest PLJ ha estat conèixer les demandes reals
dels joves i a partir d’aquesta informació poder fer una planificació amb previsió
d’aquestes necessitats.

S’ha elaborat entre març i setembre de 2020, després del procés de diagnosi que es
va iniciar a finals del 2019.

Aquesta diagnosi, és la contextualització de la situació dels joves de Cadaqués,
entre els 12 i 30 anys, i marca els objectius a assolir i proposa una sèrie d’actuacions,
projectes, programes i activitats a realitzar per dur a terme projectes futurs juvenils. Per
a la realització d’aquest hem comptat amb la participació dels joves, a més de la nostra
experiència prèvia fruit d’altres plans i també hem comptat amb la participació del
màxim d’agents implicats a les polítiques de joventut.

La nostra voluntat és treballar amb i pels joves i amb l’aprovació del PLJ pel Ple
d’aquest Ajuntament, aquest compromís es farà efectiu. Per tot això, creiem fermament
que aquest document donarà resposta a les inquietuds i als interessos dels nostres
joves de manera que serveixi per a millorar la seva qualitat de vida.

L’ajuntament pren el compromís d’aportar tot el que estigui al nostre abast per tal de
poder complir amb èxit aquest PLJ, intentant afavorir el diàleg, la participació i la
implicació de tots els joves amb l’Ajuntament.

Us presentem doncs a continuació, les condicions i polítiques que permetran una
major emancipació dels nostres joves i que tinguin al seu abast l’accés als
programes,recursos, serveis i activitats dirigits als joves de Cadaqués.

-LINK- PLA LOCAL DE JOVENTUT CADAQUÉS 2020 – 2023