08/04/2022 – 08/04/2023 SUSPENSIO TRAMITACIO PLANS URBANISTIC DERIVATS I GESTIO I ATORGAMENT LLICENCIES -POUM – ACORD PO 30-03-2022

Suspensió tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com suspensió per a l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a l’estudi de formació i reforma del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cadaqués – POUM – Exp. núm. X2022000621.

 

-LINK- SUSPENSIO TRAMITACIO PLANS URBANISTIC DERIVATS I GESTIO I ATORGAMENT LLICENCIES -POUM – ACORD PO 30-03-2022