RESERVA PANTALÀ TEMPORADA 2022

Senyors/es,
Per la present em plau fer-vos avinent que, per tal de poder fer la reserva corresponent
al pantalà per a la propera temporada 2022 i, seguint l’establert a la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir
de l’1 d’abril de 2022, les persones físiques hauran de presentar una instància, ja sigui
presencial o de forma telemàtica, omplint totes les dades personals i especificant les
dates de la reserva, tipus i nom de l’embarcació i l’eslora.
Així mateix, em plau recordar-vos que estan obligades a relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol
tràmit d’un procediment administratiu almenys els subjectes següents:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la
    col·legiació obligatòria, incloent-hi també els notaris i registradors de la
    propietat.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se
    electrònicament amb l’Administració.

 

Conseqüentment, no serà vàlid realitzar la reserva del pantalà com fins ara per correu
electrònic, atès que no es compleixen els mecanismes d’identificació i autentificació
corresponents.

Cadaqués, document signat electrònicament al marge
Regidor de Gestió Costanera i platges.

-LINK- Reserves pantalà temporada 2022