BAN INFORMATIU OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE INFORMACIÓ DATA INICI OCUPACIONS I TERMINI DIPÒSIT FIANÇA

Per acord del Ple de la Corporació, de data 16 de desembre de 2021 es va procedir a
aprovar el pla d’usos i serveis de temporada pel període 2022-2026 alhora que es va
sol·licitar a la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral l’autorització dels
usos i serveis per la temporada 2022.

Els períodes per a la instal·lació dels serveis i ocupació del domini públic marítim
terrestre del terme municipal de Cadaqués corresponent a la temporada 2022 son els
que segueixen:

 • Pel que fa a les platges: del 14 de març al 30 de setembre de 2022, havent
  d’estar totalment retirades el 15 d’octubre de 2022.
 • Pel que fa a les terrasses de la Riba Pitxot, Riba Pianc i platja Gran: del 14 de
  març al 31 de desembre de 2022.
 • Pel que fa als abalisaments, canals d’entrada i sortida i camps de boies: del 14
  de març al 31 d’octubre de 2022.
 • Pel que fa a les guinguetes de Ses Oliveres i Portlligat: del 14 de març al 16
  d’octubre de 2022.

No obstant aquest període genèric està subjecte la temporalitat de cada una de les
resolucions individuals que aquest ajuntament ha anat tramitant per a cada establiment.

Tanmateix l’ordenança fiscal reguladora Núm. 16 Taxes per a utilització Privativa o
L’Aprofitament especial del Domini Públic Local, el punt 1.1.B) Elements que la seva
utilització suposi l’ocupació de la via pública, vol i subsòl, assenyala que l’import en
concepte de fiança per possibles malmeses en els vials municipals és de:

 • Per autoritzacions taules i cadires: 1.000,00€
 • Per autoritzacions altres elements ornamentals: 150,00€

El termini de dipòsit es fins a data 30 d’abril de 2022 al següent número de compte
corrent:

                     La Caixa ES33 2100 8126 6922 0002 3177

Conseqüentment, haureu de lliurar a aquestes dependències municipals, el
corresponent justificant d’ingrés així com l’estudi econòmic financer de la vostra activitat
corresponent al Pla d’Usos per la temporada 2022, tal i com s’estableix en l’article 111.4
del Reglament de la Llei de Costes en la forma establerta a la Llei 39/2015. d’1 d’octubre,
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades
a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a
la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu almenys els subjectes
següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la
  col·legiació obligatòria, incloent-hi també els notaris i registradors de la
  propietat.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se
  electrònicament amb l’Administració.

Finalment, em plau recordar-vos que la no presentació d’aquesta fiança comportarà la
no inclusió de la vostra ocupació en el Pla d’Usos de Temporada de l’any 2022 i
successius.

 

-LINK- BAN INFORMATIU FIANÇA OVP PLA D’USOS 2022