Reserves pantalà temporada 2023

Senyors/es,


Per la present em plau fer-vos avinent que, per tal de poder fer la reserva corresponent
al pantalà per a la propera temporada 2023 i, seguint l’establert a la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les
persones físiques hauran de presentar una instància, ja sigui presencial o de forma
telemàtica, omplint totes les dades personals i específicament les dates de la reserva,
tipus i nom de l’embarcació i l’eslora.


Així mateix, em plau recordar-vos que estan obligades a relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol
tràmit d’un procediment administratiu almenys els subjectes següents:


· Les persones jurídiques
· Les entitats sense personalitat jurídica
· Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la
col·legiació obligatòria, incloent-hi també els notaris i registradors de la
propietat.
· Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració.


Conseqüentment, no serà vàlid realitzar la reserva del pantalà com fins ara per correu
electrònic, atès que no es compleixen els mecanismes d’identificació i autentificació
corresponents.


Termini de l’1 al 15 de març

 

LINK RESERVES PANTALA 2023