Subvenció per a la Conservació-Restauració de Béns Moblesi dels elements arqueològics i artístics integrats en el Patrimoni Immoble.

L’Ajuntament de Cadaqués ha rebut un ajut de 6.946,00€ per les
actuacions de conservació i restauració de l’Oratori de Sant Pius
V de Cadaqués, declarat Bé Cultural d’Interès Local en data 22
de febrer de 2021.

Amb el suport de

LINK SUBV ST PIUS V