ANUNCI DE CONTRACTACIÓ D’URGÈNICIA PER PLAÇA VACANT DE FUNCIONARI INTERÍ

S’ha resolt, a través del Decret d’Alcaldia 2022DECR000285 de 28 de març de 2022, la
contractació d’urgència a la Sra. Cristina Fortuny Vallejos amb D.N.I XX.XXX.082W,
amb efectes des del dia 1 d’abril de 2022, com auxiliar administrativa funcionària interina
fins la creació de plaça definitiva, grup C2.

 

-LINK- ANUNCI DE CONTRACTACIÓ D’URGÈNCIA PER PLAÇA VACANT DE FUNCIONARI INTERÍ