EXCEPCIONALITAT per sequera

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIAEls volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per al’abastament de la població no poden superar els 230 litres perhabitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials). PISCINES – Prohibit omplir piscines:· No es pot omplir cap piscina sota cap concepte (pública, privada o d’altrestipus). Aquesta limitació aplica […]

17ª FIRA D’INDIANS CADAQUES – UN AMERICANO A CADAQUÉS – PARADISTES CADAQUÉS – 17 i 18 de Juny 

INSCRIPCIONS PARADISTES CADAQUÉS: –   El període de presentació de les inscripcions i pagament de taxesserà fins el 21 de Maig de 2023. –   Com inscriure’s?Recollir el full d’inscripció a la Oficina de Turisme.Presentar el full d’inscripció degudament complimentat a l’Oficina de Turisme. * Places limitades per ordre d’inscripció Pagament de la taxa corresponent El import […]

Reserves pantalà temporada 2023

Senyors/es, Per la present em plau fer-vos avinent que, per tal de poder fer la reserva corresponental pantalà per a la propera temporada 2023 i, seguint l’establert a la Llei 39/2015, d’1d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, lespersones físiques hauran de presentar una instància, ja sigui presencial o de formatelemàtica, omplint totes […]

BAN INFORMATIU OFICI AVARAMENTS, XINXORROS, CAIACS I RIBA

Assumpte: Manteniment de la plaça d’avaraments, xinxorros, caiacs i riba Senyors/es, Per la present em plau fer-vos avinent que, per tal de poder mantenir seva plaça d’avarament, xinxorro, caiac i anella a les ribes del Poal i Portlligat per a la propera temporada 2023 i, seguint l’establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment […]

Subvencions al Parc Natural de Cap de Creus, a l’empara de la Resolució ACC/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014- 2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l’any 2022.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha concedit un ajut de 5.794,57€, a l’Ajuntament de Cadaqués com a suport a les despeses derivades dels treballs per la millora de la senyalització de l’itinerari del Far de Cada Nans de Cadaqués, a partir de la substitució dels senyals fets malbé.   […]

1 2 3 4 5 8