CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA – PGOU 1987 DEL PERI NUM. 21 – POLÍGON 1 “PUIG D’EN SANÉS” DE CADAQUÉS. PUBLICAT A LA SEU ELECTRONICA – TAULER D’ANUNCIS DES DE 06/10/2022 FINS EL 21/10/2022

ANUNCI CONSULTA PUBLICA SOBRE MODIFICACIO PUNTUAL PLA GENERAL D’ORDENACIO URBANA – PGOU 1987 – PERI NUM. 21 POL 1 PUIG DEN SANES MODIFICACIO PUNTUAL PLA GENERAL D’ORDENACIO URBANA – PGOU 1987 – PERI NUM. 21 POL 1 PUIG DEN SANES PLANOLS MODIFICACIO PUNTUAL PLA GENERAL D’ORDENACIO URBANA – PGOU 1987 – PERI NUM. 21 POL […]

BAN INFORMATIU llicencia per a l’ocupació de la Via Pública 2023

Expedient núm.: X2022003549 Títol: Llicències OVP 2023 Per la present em plau fer-vos avinent que a efectes de verificar per part dels serveis tècnics municipals la viabilitat de les propostes per a la temporada 2023, caldrà que totes les activitats comercials que vulguin una llicència per a l’Ocupació de la Via Pública presentin la sol·licitud […]

ANUNCI – SUSPENSIO LLICENCIES HUT’s CADAQUES

El Ple de l’Ajuntament de Cadaqués, en sessió ordinària, de data 10 d’agost de 2022, ha acordat, per unanimitat dels seus membres assistents a la sessió, amb la finalitat d’estudiar-ne la redacció d’un pla especial urbanístic que determini les condicions urbanístiques d’emplaçament i d’ús dels habitatges d’ús turístic al terme municipal de Cadaqués. ANUNCI – […]

SUPORT DEL FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 2022, DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Ajuntament de Cadaqués ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona per import de 29.030,32€, dins el Fons Econòmic de caràcter Extraordinari de l’any 2022, destinat al finançament de serveis municipals, any 2022.   Despeses Corrents:                                 21.772,74€ Despeses d’Inversions:                           7.257,58€ TOTAL:  29.030,32€ –LINK–PUBLICITAT WEB FONS EXTRAORD

1 2 3 4 5 6 8